Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.67510

Increased Body Mass Index is Associated With Device Detected Silent Atrial Fibrillation

Artmış Vücut Kitle Indeksi Cihaz ile Saptanan Sessiz Atriyal Fibrillasyon Atakları ile İlişkilidir.

Emrah Bozbeyoğlu1, Göksel Çinier2


1 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Kaçkar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Hastanesi, Rize, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Atrial fibrillation (AF) is the most common cardiac rhythm disturbance in clinical practice. Identifying and managing modifiable risk factors is important to prevent adverse outcomes associated with AF. Increased body mass index is strongly associated with the incidence of clinically symptomatic AF. However, the association of increased body mass index with asymptomatic AF is unknown.

Materials and Methods: We prospectively evaluated 449 patients implanted with dual chamber pacemaker. Patients were divided into 3 groups according to their baseline body mass index (BMI) (normal weight: BMI 18-25 kg/m2, overweight: BMI 25-30 kg/m2 and obesity: BMI> 30 kg/m2). Six months after the device implantation, pacemakers were interrogated to identify atrial high rate episodes. AHRE was defined as episodes faster than 220 bpm and longer than 5 minutes.

Results: AHRE was detected in 128 (28.5%) patients. Patients in AHRE (+) group were older (65.51±8.99 vs 70.84±8.05 P <0.01)and had greater BMI (26.84±3.41 kg/m2vs 28.65±3.75 kg/m2 P <0.01)compared to patients in AHRE (-) group. Patients in AHRE (+) group had significantly higher mean resting heart rate (84.03±7.80vs74.76±6.40 vs,P <0.01), greater left atrium antero-posterior diameter (4.14±0.33 vs3.90±0.31,P <0.01), left atrium volume(31.92±3.17 vs30.38±3.15, P <0.01), and CHA2DS2-VASc score (2.29±0.83vs1.81±0.76,P <0.01). On multivariate analysis, increased BMI, age, mean resting heart rate, LA-AP diameter and CHA2DS2-VASc score were independently associated with incidence of AHRE.

Conclusion: Increased BMI is not only associated with symptomatic AF but also with asymptomatic AF detected by cardiac implantable electronic devices.

Keywords: Silent atrial fibrillation; asymptomatic atrial fibrillation; atrial high rate episodes; obesity; increased body mass index.

ÖZET

Giriş: Atriyalfibrillasyon (AF) klinikte en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. AF ile ilişkili modifiye edilebilen risk faktörlerinin tedavi edilmesi AF'ye bağlı iskemik inme gibi katastrofik sonuçları engelleyebilmektedir. Artmış vücut kitle indeksi (VKİ) semptomatik AF atakları ile ilişkilendirilmiştir. Ancak VKİ ile asemptomatik AF arasındaki ilişki henüz ortaya çıkarılmamıştır.

Materyal ve Metodlar: Daha once çift odacıklı pacemaker takılmış 449 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar VKİ değerlerine gore 3 gruba ayrılmıştır (Normal VKİ: BMI 18-25 kg/m2, kilolu: BMI 25-30 kg/m2 ve obez: BMI > 30 kg/m2). Cihaz implantasyonundan 6 ay sonra yapılan kontrolde sessiz AF atakları yerine geçen atriyal yüksek hız epizodları (AYHE) tarandı. AYHE 5 dakikadan uzun ve 220/dk'dan uzun epizodlar olarak tanımlandı.

Bulgular: Cihaz kontrolleri sonunda hastaların 128'inde (28.5%) AYHE saptandı. AYHE (+) hastalar AYHE (-) hastalara göre daha yaşlı (65.51±8.99 vs 70.84±8.05 P <0.01)ve daha yüksek VKİ'ye(26.84±3.41 kg/m2vs 28.65±3.75 kg/m2 P <0.01)sahip bulundu.  AYHE (+) hastaların istirahat kalp hızları (84.03±7.80 vs 74.76±6.40 vs, P <0.01), sol atriyumantero-posterior çapları (LA-AP) (4.14±0.33 vs 3.90±0.31, P <0.01), sol atriyum volümleri (LAV) (31.92±3.17 vs 30.38±3.15, P <0.01) ve CHA2DS2-VASc skorları (2.29±0.83 vs 1.81±0.76, P <0.01) AYHE (-) hastalara göre daha yüksek bulundu.  Yapılan çok değişkenli analizde artmış VKİ, istirahat kalp hızı, LA-AP ve CHA2DS2-VASc skorunun bağımsız olarak AYHE prediktörleri olduğu gösterildi.

Sonuç: Artmış VKİ sadece semptomatik AF ile değil aynı zamanda cihaz tarafından saptanan sessiz AF epizodları ile ilişkilidir.

Anahtar sözcükler: Sessiz atriyalfibrillasyon, aseptomatikatriyalfibrillasyon, atriyal yüksek hız epizodları, obezite, artmış vücut kitle indeksi.

Geliş Tarihi: 07.08.2018 - Kabul Tarihi: 13.10.2018

 

[ PDF ]
<< Back Print
index