Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.67440

Anesthetic Management In A Patient With Behçet's Disease
Undergoing Beating Heart Coronary Artery Bypass Grafting

Tülay Örki, Uzm. Dr. Deniz Avan


İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

General anesthesia was planned for elective beating heart coronary artery bypass grafting on a 32-year-old patient with Bechet's disease receiving colchicine and salazopyrine therapy for 13 years. After consultation with neurology, dermatology and internal medicine specialists, and colchicine and salazopyrine treatment was stopped a week before the surgery. The surgery was performed with the beating heart following standard sternotomy and heparinization. In the postoperative period, there were no new lesions of the skin and oropharynx due to invasive procedures. Postoperatively, at 4 days the patient was discharged without complications.In conclusion, before the anesthesia induction, with a meticulous preoperative evaluation, consultations, the choice of anesthetic method and the medications as well as postoperative follow-up beating heart coronary artery bypass grafting can be safely performed in patients with Bechet's disease.

Keywords: Behçet's disease, beating heart, coronary artery bypass grafting, anesthetic management

Atan Kalpte Koroner Arter Bypass Geçiren Behçet Hastasında Anestezi Yönetimi

ÖZET

32 yaşında, 13 yıldır kolşisin ve salozoprin tedavisi alan Behçet hastasına elektif şartlarda atan kalpte koroner arter bypass ameliyatı için genel anestezi planlandı. Nöroloji, dermatoloji ve dahiliye bölümlerince konsülte edilerek kolşisin ve salozoprin tedavisi operasyondan 1 hafta önce kesildi. Operasyon standart sternotomi ve heparinizasyonu takiben atan kalpte gerçekleştirildi. Postoperatif dönemde invaziv girişimlere ve entübasyona bağlı ciltte ve orofarenkste yeni lezyonlara rastlanmadı. Hasta postoperatif 4.gün komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Sonuç olarak, Behçet hastalarında anestezi öncesi yapılan dikkatli bir preoperatif değerlendirme, istenen konsültasyonlar, seçilen anestezi yöntemi ve ilaçlar ve postoperatif takip ile atan kalpte koroner arter bypass operasyonu güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, Atan kalp, koroner arter bypass, Anestezi yönetimi

Geliş Tarihi: 07.09.2018 - Kabul Tarihi: 20.09.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index