Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.67388

Cerebral Oxymeter Changes and Clinical Outcomes at Different Hypothermic
Levels During Cardiopulmonary Bypass In Pediatric Patients

Tanıl Özer1, Hakan Ceyran2


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Cardiopulmonary bypass (CPB) may not provide sufficient tissue perfusion. Hypothermia are used to protect organs especially brain and heart from this perfusion insufficiency. We investigated the effect of different hypothermic levels on cerebral oxygenation during CPB by using cerebral oxymeter.

Materials and Method: Study included 30 pediatric patients who were underwent congenital heart operation. Mean age was 41.83±39.96 month (2-156 month), 19 males. Children were divided to 3 groups by different hypothermic levels at CPB (32°C, 30°C and 28°C). The measurements were made 5 times: before anesthesia induction, during cooling (34°C), at the coldest value (first group 32°C, second group 30°C, third group 28°C), during rewarming (34°C), at the end of rewarming (37-38°C). Cerebral oxygen saturation, arterial oxygen saturation, arterial carbon dioxide pressure, mean arterial pressure, pH, lactate, base excess, hematocrit measurements were made for all of patients and mean values were calculated for each group.

Results: As a result of comparison of recorded parameters, there were no significant differences between 32°C, 30°C and 28°C groups (p> 0,05). When compared change of cerebral oxygen saturation values with the other parameters' changes between the periods, mean arterial pressure and hematocrit changes showed noteworthy similarities. However, any relation hadn't been found between the other parameters and cerebral oxygen saturation.

Conclusion: It was observed that cerebral oxygenation hadn't changed significantly at different hypothermic degrees. It's important to keep temperature as much as possible to avoid from possible negative effects of hypothermia. Close monitoring the cerebral oxygenation with cerebral oximetry may take an important part to ensure patient's safety.

Keywords: Cardiopulmonary Bypass, Cerebral Oxymeter, Hypothermia, Cerebral Perfusion, Near-Infrared Spectroscopy

Pediyatrik Hastalarda Kardiyopulmoner Baypas Sırasında
Farklı Hipotermik Seviyelerinde Serebral Oksimetri Değişimi ve Klinik Sonuçları

ÖZET

Giriş: Kardiyopulmoner baypas yeterli doku perfüzyonu sağlayamayabilir. Organları bu perfüzyon yetersizliğinden korumak için hipotermi kullanılır. Biz çalışmamızda farklı hipotermik seviyelerin serebral oksijenasyona etkisini serebral oksimetre kullanarak araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya konjenital kalp cerrahisi uygulanan 30 pediatrik hasta dâhil edildi. Ortalama yaş 41.83±39.96 ay (2-156 ay), 19 erkek. Hastalar KPB'daki farklı hipotermik seviyelere göre 3 gruba ayrıldı. Ölçümler 5 farklı aşamada yapıldı: anastezi indüksiyonu öncesi, soğuma aşamasında (34°C), en son soğuma değerinde (1. Grup 32°C, 2. Grup 30°C, 3. Grup 28°C), ısınma aşamasında (34°C), ısınmnın sonunda (37-38°C). Her hasta için serebral oksijen satürasyonu, arteryal oksijen satürasyonu, arteryel karbondioksit basıncı, ortalama arter basıncı, pH, laktat, baz fazlası, hematokrit ölçümleri yapıldı ve ortalama değerler her grup için hesaplandı.

Bulgular: Kaydedilen değerlerin karşılaştırıldığında 32°C, 30°C ve 28°C gruplarında anlamlı fark yoktu (p> 0,05). Serebral oksijen satürasyonundaki değişim ile diğer parametrelerdeki değişimler ile ortalama arter basıncı ve hematokrit değerlerindeki değişimler kayda değer benzerlik göstermekteydi. Bununla beraber, serebral oksijen satürasyonu ile diğer parametreler arasında ilişki bulunamadı.

Sonuç: Serebral oksijenasyonun farklı hipotermik seviyelerde değişmediği göz önüne alındığında, sıcaklık seviyesini mümkün olduğunca korumanın hipoterminin olası negatif etkilerinden korumada önemli olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca, serebral oksijenasyonun serabral oksimetre ile yakın monitörizasyonu hastanın güvenliğini sağlamada önemli rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner Baypas, Serebral Oksimetre, Hipotermi, Serebral Perfüzyon, Kızıl Ötesi Spektroskopi

Geliş Tarihi: 20.06.2018 - Kabul Tarihi: 08.09.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index