Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.67364

Combined Value Of Contrast Induced Nephropathy and the Cha2ds2-vasc Score
for Predicting Mortality In Patients With Acute Coronary Syndrome
Who Were Undergoing Percutaneous Coronary Intervention

Eyüp Avcı1, Didar Elif Akgün1, Onursal Buğra2, Ahmet Dolapoğlu2, Aykan Çelik3, Tuncay Kırış3


1 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardioloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

2 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Balıkesir, Türkiye

3 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardioloji Kliniği, İzmir, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Both contrast induced nephropathy (CIN) and CHA2DS2-VASc score have predictive value for mortality in patients with acute coronary syndrome (ACS) who underwent percutaneous coronary intervention (PCI), whereas the prognostic significance CHA2DS2-VASc of risk score combined with CIN remains unclear. This study was designed to explore the combined value of CIN and CHA2DS2-VASc score for predicting long-term mortality in these patients.

Materials and Method: This retrospective study included 1058 consecutive patients with ACS who were treated with PCI. CIN was defined as a serum creatinine increase ≥ 0.5 mg/dL or ≥ 25% within 48-72 hours after contrast exposure. The patients were divided into two groups as survivors or non-survivors.

Results: The CHA2DS2-VASc score and CIN were independently predictive for all-cause mortality (HR: 1.444, 95%CI: 1.327-1.572, p < 0.001; HR: 1.850, 95% CI: 1.298-2.637, p = 0.001, respectively). Also, Multivessel diseases, Killip ≥2, beta bloker and ACE/ARB use at follow up were independently risk factors for all-cause mortality. Adding CIN on the top of CHA2DS2-VASc score yielded superior risk predictive capacity beyond CHA2DS2-VASc score alone [AUC: 0.735 (0.701- 0.769)], which is shown by improved AUC [AUC: 0.754 (0.720-0.787, difference p = 0.0149)], as well as net reclassification improvement (NRI 28.5%, p < 0.001) and integrated discrimination improvement (IDI 0.021, p < 0.001).

Conclusion: Our study demonstrated that combining the predictive value of CIN and CHA2DS2-VASc score yielded a more accurate predictive value for long-term mortality in ACS patients who underwent PCI as compared to alone CHA2DS2-VASc score.

Keywords: Acute coronary syndrome, mortality, risk score, renal function.

Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Akut Koroner Sendromlu Hastalarda
Mortalite için Kontrastla İlişkili Nefropati ve Cha2ds2-vasc Skoru Kombinasyonunun
Mortalite için Öngördürücü Değeri

Eyüp Avcı1, Didar Elif Akgün1, Onursal Buğra2, Ahmet Dolapoğlu2, Aykan Çelik3, Tuncay Kırış3


1 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardioloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

2 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Balıkesir, Türkiye

3 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardioloji Kliniği, İzmir, Türkiye

ÖZET

Giriş: Kontrast madde nefropatisinin (KMN) ve CHA2DS2-VASc skorunun, perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda mortalite için prediktif değeri vardır; oysaki, KMN ile kombine edilmiş olan CHA2DS2-VASc risk skorunun prognostik önemi belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışma, bu hastalarda uzun süreli mortaliteyi öngörmek

Hastalar ve Metod: Bu retrospektif çalışmada PKG ile tedavi edilen AKS'li 1058 hasta çalışmaya dahil edildi. KMN, kontrast maruziyetinden 48-72 saat sonra serum kreatinin ≥ 0.5 mg / dL veya ≥% 25 artışı olarak tanımlandı. Hastalar sağ kalanlar ve ölenler olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: CHA2DS2-VASc skoru ve KMN tüm nedenlere bağlı mortalitenin bağımsız öngördürücüleriydi (HR: 1.444,% 95 CI: 1.327-1.572, p <0.001; HR: 1.850,% 95 CI: 1.298-2.637, p = 0.001, sırasıyla). Ayrıca, çok damar hastalıkları, Killip ≥2, beta bloker ve ACE / ARB kullanımı izlemde tüm nedenlere bağlı mortalite için bağımsız risk faktörleri idi. CHA2DS2-VASc skorunun üstüne CIN eklenmesi, tek başına CHA2DS2-VASc skorunun (AUC: 0.735 (0.701 - 0.769)) ötesinde üstün risk tahmini kapasitesi sağladı, bu da AUC: 0,754 (0.720-0.787, 0.0149)], net yeniden sınıflandırma iyileştirme (NRI% 28.5, p <0.001) ve entegre ayrımcılık iyileştirmesi (IDI 0.021, p <0.001) ile gösterildi.

Sonuç: Çalışmamızda, CIN ve CHA2DS2-VASc skoru combinasyonunun prediktif değerinin, tek başına CHA2DS2-VASc skoruna kıyasla PKG yapılan hastalarda, uzun dönem mortalite için daha doğru bir öngörü değeri sağladığını gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, mortalite, risk skoru, renal fonksiyon.

Geliş Tarihi: 20.07.2018 - Kabul Tarihi: 05.09.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index