Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.67215

Effect of Localization of Coronary Artery Lesions
on Total Perfusion Defect in Myocardial Perfusion Scintigraphy

Cem Doğan1, Zübeyde Bayram1, Ferahnaz Çınaral2, Abdülkadir Uslu1, Rezzan Deniz Acar1,
Çağatay Önal1, Murat Çap1, Büşra Güvendi1, Tuba Unkun1, Ahmet Karaduman1, Aykun Hakgör1,
Özgür Yaşar Akbal1, Cihangir Kaymaz1, Nihal Özdemir1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: In this study, we analyzed the patients with stable coronary artery disease by quantitative myocardial perfusion scintigraphy and evaluated the effect of different coronary lesion locations on total perfusion deficit.

Materials and Method: Study included 133 consecutive patients with stable coronary artery disease underwent miyocardial perfusion imaging-SPECT and conventional coronary angiography according to SPECT results. Total perfusion deficit (TPD) was used as the automated quantification variable.

Results: Sixtyone patients had significant coronary artery disease and 72 patients had normal coronary artery. For Normal, LAD, CX and RCA groups the median values sTPD were (%7 vs %11 vs %10 vs %9), rTPD were (% 4 vs %6 vs %7 vs %4) and iTPD were (%3 vs %5 vs %6 vs %3) respectively. There were no statistically significant diferrences in quantitative analysis (sTPD, rTPD and iTPD) between the LAD, CX and RCA groups (p>0.05).

Conclusion: Total perfusion deficit obtained by quantitative analysis method can be used for all coronary

Keywords: Stable Coronary Artery Disease, Total Perfusion Deficit, SPECT

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinde Koroner Arter Lezyonlarının
Lokalizasyonunun Total Perfüzyon Defekti Üzerine Etkisi

Cem Doğan1, Zübeyde Bayram1, Ferahnaz Çınaral2, Abdülkadir Uslu1, Rezzan Deniz Acar1,
Çağatay Önal1, Murat Çap1, Büşra Güvendi1, Tuba Unkun1, Ahmet Karaduman1, Aykun Hakgör1,
Özgür Yaşar Akbal1, Cihangir Kaymaz1, Nihal Özdemir1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Amaç: Bu çalışmada kantitatif miyokard perfüzyon sintigrafisi ile stabil koroner arter hastalığı olan hastaları inceledik ve farklı koroner lezyon lokasyonlarının total perfüzyon defekti üzerine olan etkisini değerlendirdik.

Hastalar ve Metod: Stabil koroner arter hastalığı olan miyokardiyal perfüzyon görüntüleme-SPECT yapılan ve SPECT sonuçlarına göre konvansiyonel koroner anjiyografiye alınmış 133 ardışık hasta çalışmaya alındı. Kantitatif inceleme değişkeni olarak total perfüzyon defekti (TPD) kullanıldı.

Bulgular: Atmış bir hastada anlamlı koroner arter hastalığı ve 72 hastada normal koroner arter vardı. Normal, LAD, CX ve RCA grupları için medyan değerler sTPD ( sırasıyla % 7, % 11, % 10, % 10), rTPD (sırasyla % 4, % 6, % 7, % 4) ve iTPD ( sırasıyla % 3, % 5, % 6, % 3) idi. Kantitatif analizde (sTPD, rTPD ve iTPD) LAD, CX ve RCA grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05).

Sonuç: Kantitatif analiz yöntemiyle elde edilen total perfüzyon defisitii tüm koroner arter hastalığı lokalizasyonları için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kararlı koroner arter hastalığı, total perfüzyon defisiti, SPECT

Geliş Tarihi: 23.03.2018 - Kabul Tarihi: 20.07.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index