Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.67241

The Relationship Between Hba1c Level and Beck Depression Scale
in Heart Failure Patient With Tip 2 Diabetes Mellitus

Mahmut Yesin1, Metin Çağdaş2, Macit Kalcik3, İbrahim Rencüzoğulları2, Yavuz Karabağ2,
Ozan Mustafa Gürsoy4, Yüksel Kıvrak5, Süleyman Karakoyun2


1 Kars Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kars, Türkiye

2 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

3 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye

4 Gaziemir Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

5 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Multiple studies have shown the relationship between HF and development of depression. Several studies have shown that perceived quality of life among patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). We aimed to assess the association between HbA1c levels and depression in diabetic HF patients.

Materials and Method: Between July 2015 and June 2016, 179 patients with HF (LV-EF <35%) -and T2DM were included in this study. Blood samples for HbA1c were obtained from patients with T2DM. Severity of depression was assessed using Beck Depression Inventory (BDI). Patients with depression were classified as as follows: Minimal with score 0-13 (group I), mild with score 14-19 (group II), moderate with score 20-28 (group III), and severe with score 29-63 IV).

Results: The median age of the study population was 64 (57-75) (Female: 98, M: 81). There was no significant difference between the groups regarding the frequency of hypertension and gender. There was a significant positive correlation between BDI and HbA1c levels in patients with HF (r = 0,488, p <0.001). II and III (6.0 ± 1.47, 6.4 ± 0.6, 7.03 ± 0.7, 7.6 ± 1.23, and 7.6 ± 1.23, respectively) compared with the control group. respectively, p <0.01), which indicates the association between severity of depression and HbA1c level.

Conclusion: We detected significant association between BDI and HbA1c levels in chronic HF patients with T2DM. So, more strict control of blood glucose levels may improve quality of life and decrease depressive symptoms in diabetic HF patients.

Keywords: Beck Depression Scale; HbA1c; Heart Failure; diabetes mellitus

Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Kalp Yetmezlikli Hastalarda
Hba1c Seviyesi ile Beck Depresyon Skalası Arasındaki İlişki

Mahmut Yesin1, Metin Çağdaş2, Macit Kalcik3, İbrahim Rencüzoğulları2, Yavuz Karabağ2,
Ozan Mustafa Gürsoy4, Yüksel Kıvrak5, Süleyman Karakoyun2


1 Kars Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kars, Türkiye

2 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

3 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye

4 Gaziemir Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

5 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

ÖZET

Giriş: Kalp yetmezliği dünya çapında morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir. Birçok çalıma kalp yetmezliği ile depresyon gelişimi arasındaki ilişkiyi göstermiştir. Bazı çalışmalar tip 2 diabetes mellitus olanlarda yaşam kalitesinin bozulduğunu göstermiştir. Diyabetik kalp yetmezlikli hastalarda HbA1c düzeyleri ile depresyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Metod: Temmuz 2015 ve Haziran 2016 tarihleri arasında, 179 Tip 2 DM li kalp yetmezliği olan (LV-EF <% 35) hastalar çalışmaya dahil edildi. Tip 2 DM'li hastalardan HbA1c için kan örnekleri alındı. Depresyonun şiddeti Beck Depresyon Envanteri kullanılarak değerlendirildi. Depresyonu olan hastalar aşağıdaki gibi sınıflandırıldı: Minimal skor 0-13 (grup I), hafif skor 14-19 (grup II), orta skor 20-28 (grup III) ve şiddetli skor 29-63 (grup) IV).

Bulgular: Çalışma popülasyonunun medyan yaşı 64 (57-75) idi (Kadın: 98, M: 81). Hipertansiyon ve cinsiyet sıklığı açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. BDI skorlama sistemine göre sınıflandırılan hastaların sayısı, I ila IV. Gruplarda sırasıyla 42, 45, 46 ve 46 idi. HF'li hastalarda BDI ve HbA1c düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı (r = 0,488, p <0,001). Gruplar arasında yapılan analizlere göre HbA1c değerleri grup 4 te grup I, II ve III'e göre anlamlı olarak yüksek bulundu (6,0 ± 1,47, 6,4 ± 0,6, 7,03 ± 0,7, 7,6 ± 1,23, sırasıyla, p <0.01).

Sonuç: Tip 2 DM'li kronik kalp yetmezlikli hastalarda BDI ve HbA1c düzeyleri arasında anlamlı ilişki saptadık. Bu nedenle, kan glukoz seviyesinin daha sıkı kontrolü, diyabetik kalp yetmezlikli hastalarda yaşam kalitesini artırabilir ve depresif belirtileri azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Beck Depresyon Skalası; HbA1c; Kalp Yetmezliği; Diyabet Hastalığı

Geliş Tarihi: 25.04.2018 - Kabul Tarihi: 30.07.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index