Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.67338

Is Rheumatic Mitral Valve Disease Still Actual In Our Country?
Our Early and Long-term Outcomes After Mitral Valve Replacement With Rheumatic Origin

Mehmet Erin Tüysüz, Mehmet Dedemoğlu


Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatril Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Mersin, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: The purpose of this study is to present early and long-term results after mitral valve replacement in the treatment of rheumatic mitral valve disease encountered frequently as etiological in our clinic.

Patients and Methods: All patients undergoing mitral valve replacement in our clinic between July 2008-December 2017 were retrospectively reviewed. The patients having rheumatic mitral stenosis and/or regurgitation included to the study. Primary outcome of interest was early mortality rates, long-term survival rates and to determine the independent predictors for long-term survival.

Results: 88 patients were included to the study. Early mortality was observed in 4 (4.5%) patients. Concomitant arrhythmia surgery was performed to 19 (21.6%) patients having atrial fibrillation preoperatively and 11 (12.5%) out of 19 patients had sinus rhythm after the operation. Overall 5-year survival rate was 77.9 %. According to the valve pathologies, 5-year survival rates were 72.6 %, 81.8 %, 86.7 % respectively and there was no statistically significant difference among the groups (p: 0.63). The existence of preoperative chronic renal failure (HR: 33.4, %95 CI: 4.1-272.3, p: 0.001) and cardiopulmonary bypass time (HR: 1.05, %95 CI: 1.02-1.08, p<0.001) were independent predictors for long-term survival.  

Conclusion: Rheumatic mitral valve disease is still a problem in our country due to rural and border migration. Valve replacement is an optimal choice and has quite good results in terms of prevention of recurrence and provision of effective valve orifice area. In addition, it is necessary to take precautions in the presence of preoperative chronic renal failure and to avoid prolonged cardiopulmonary bypass periods during the operation in terms of long term survival.

Keywords: Acute rheumatic fever, atrial fibrillation, mitral valve replacement, rheumatic mitral valve disease

Romatizmal Mitral Kapak Hastalığı Ülkemizde Güncelliğini Koruyor Mu?
Romatizmal Kökenli Mitral Kapak Replasmanı Erken ve Uzun Dönem Sonuçlarımız

Mehmet Erin Tüysüz, Mehmet Dedemoğlu


Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatril Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Mersin, Türkiye

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde etiyolojik olarak sık görülen romatizmal mitral kapak hastalığı tedavisinde uyguladığımız mitral kapak replasmanı sonrası erken ve uzun dönem sonuçları sunmaktır.

Hastalar ve yöntem: Temmuz 2008 ile Aralık 2017 arasında kliniğimizde mitral kapak replasmanı yapılan tüm olgular geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya, romatizmal etiyoloji zemininde mitral kapak replasmanı olan olgular dahil edildi. Primer olarak önem verilen sonuçlar, postoperatif mortalite oranları, geç dönem sağ kalım oranları ve geç dönem mortaliteye etki eden faktörler idi.

Bulgular: Çalışmaya 88 hasta dahil edildi. 4 (%4.5) hastada ilk 30 gün içinde mortalite görüldü. Preoperatif dönemde AF ritmi bulunan ve eş zamanlı aritmi cerrahisi uygulanan 19 (%21.6) hastanın 11 (%12.5)'i sinüs ritmine döndü. Tüm hastaların 5 yıllık sağ kalım oranı %77.9 idi. Mitral darlık, yetmezlik ve kombine mitral darlık ve yetmezlik patolojisine göre 5 yıllık sağ kalım oranları sırası ile %72.6, %81.8 ve %86.7 idi ve gruplar arasında istatistiksel olarak fark yoktu (Log Rank, p: 0.63). Uzun dönem mortaliteye etki eden bağımsız prediktörler preoperatif kronik böbrek yetmezliği varlığı (HR: 33.4, %95 CI: 4.1-272.3, p: 0.001) ve kardiyopulmoner bypass süresi (HR: 1.05, %95 CI: 1.02-1.08, p<0.001) idi (Cox Regresyon).

Sonuç: Romatizmal mitral kapak hastalığı, kırsal ve sınır ötesinden gelen göç nedeniyle ülkemizde halen güncelliğini korumaktadır. Rekürrensin önlenmesi, efektif kapak orifis alanının sağlanması ve sol ventrikül çıkım yolu darlık riskini azaltması açısından kapak replasmanı sonuçları oldukça iyi olup, daha iyi bir seçenek olmaktadır. Ayrıca uzun dönem sağ kalıma etkisi açısından preoperatif kronik böbrek yetmezliği varlığında önlemlerin alınması ve operasyon esnasında uzamış kardiyopulmoner bypass sürelerinden kaçınılması gereklidir.

Anahtar kelimeler: Akut eklem romatizması, atriyal fibrilasyon, mitral kapak replasmanı, romatizmal mitral kapak hastalığı

Geliş Tarihi: 09.08.2018 - Kabul Tarihi: 18.08.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index