Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.67294

Effects of Cardiopulmonary Bypass Operation on Circulating Level of Adropin,
Elabela and Nitric Oxide Depending on the Time Intervals

Suna Aydin


Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Elabela and adropin (nitric oxide mediated effect) are two new hormones that are synthesized in the heart and discovered in the last years with the role in vascular system homoeostasis. Therefore, the main aim of this study is to examine the changes of adropin, elabela and nitric oxide in blood samples taken at various time intervals of the coronary artery bypass graft using cardiopulmonary bypass.

Patient and method: This study included 20 healthy individuals and 15 patients undergoing cardiopulmonary bypass surgery. Blood samples were taken from patients who had cardiopulmonary bypass surgery before anesthesia induction (T1), before bypass (T2), before removing cross clamp (T3); at intensive care unit (T4), postoperative 24th (T5), 48th (T6) and 72nd hours (T7). A blood sample was taken once from the healthy volunteer control group. Blood adropin, elabela and nitric oxide quantities were measured by ELISA

Results: When the control adropin and nitric oxide blood values were compared with the adropin and nitric oxide blood values obtained at T1; adropin and nitric oxide levels in the blood collected during T1 time interval were significantly lower. Elabela and lactate levels in the blood at T1 time interval were significantly higher. In the blood samples taken at postoperative 24th (T5), 48th (T6) and 72nd hours (T7), both blood elabela and blood lactate began to decrease significantly.

Conclusion: Significant changes in the amount of these molecules in blood samples taken at various time intervals during cardiopulmonary bypass operation are promising in the monitoring of coronary artery bypass surgery.

Key words: Adropin; elabela; nitric oxide; coronary artery bypass; graft

Kardiyopulmoner Baypas Ameliyatının Zaman Aralıklarına Bağlı Olarak
Sirküle Adropin, Elabela ve Nitrik Oksitin Düzeyine Etkisi

Suna Aydin


Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye

ÖZET

Giriş: Elabela ve adropin (nitrik oksit aracılı etki), kalpte sentezlenen ve vasküler sistem homoeostazındaki rolü olan, son yıllarda keşfedilen iki yeni hormondur. Bu nedenle, bu çalışmanın temel amacı, coroner arter baypas grefti kulaanılarak yapılan kardiyopulmoner baypasın farklı zaman aralıklarında alınan kan örneklerinde adropin, elabela ve nitrik oksit değişikliklerini incelemektir.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmada 20 sağlıklı birey ve kardiyopulmoner baypas ameliyatı olan 15 hasta bulunmaktadır. Kan örnekleri kardiyopulmoner baypas ameliyatı olan hastalardan; anestezi indüksiyonundan önce (T1), baypastan önce (T2), çapraz kelepçe çıkarılmadan önce (T3), yoğun baklım ünitesinde (T4), operasyon sonrası 24. saatte (T5), 48. saatte (T6) ve 72. saatte (T7) alındı. Sağlıklı gönüllü kontrol grubundan bir kez kan örneği alındı. Kan adropin, elabela ve nitrik oksit miktarları ELISA ile ölçüldü.

Bulgular: Kontrol adropin, ve nitrik oksit kan değerleri T1'den elde edilen adropin, ve nitrik oksit kan değerleri ile karşılaştırıldığında; T1 süresince toplanan kan adropin, ve nitrik oksit kan değerleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktü. T1 deki kan elabela ve laktat düzeyi istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Bu artış hastalar yoğun bakım ünitesine alınıncaya (T4) kadar devam etti. Operasyon sonrası 24. (T5), 48. (T6) ve 72. (T7) saatlerinde alınan kan örneklerinde hem elabela hem de laktat istatistiksel olarak anlamlı şekilde düştü.

Sonuç: Kardiyopulmoner baypas ameliyatının farklı zaman aralıklarında alınan kan örneklerinde bu moleküllerin miktarlarındaki değişiklikler koroner arter baypas ameliyatının izlenmesinde umut vericidir.

Anahtar kelimeler: Adropin; elabela; nitrik oksid; Koroner baypas; greft

Geliş Tarihi: 03.08.2018 - Kabul Tarihi: 23.08.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index