Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.66916

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda
Ekokardiyografik Sağ Ventrikül Deformasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Echocardiographic Right Ventricular Deformation Parameters In
Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Yavuz Karabağ1, Bahattin Balcı, Yüksel Kaya2


1 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Giriş: Çalışmamızda klinik sağ ventrikül (SV) yetersizlik bulguları olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığına(KOAH) sahip hastaları sağlıklı bireylerle karşılaştırarak istirahatte sağ ventrikül geometrisi ve fonksiyolarını iki boyutlu speckle-tracking kullanarak değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Metod: Çalışma populasyonunu, Kafkas Üniversitesi Gögüs hastalıkları kliniğinde 2014 yılında ayaktan takip edilen daha öncesinde KOAH tanısı olup klinik sağ ventrikül yetmezliği bulgusu olmayan 28 hasta ve benzer demografik özellikler taşıyan 24 sağlıklı birey oluşturmuştur.

Bulgular: Konvansiyonel ekokardiyografik özelliklerinden ortalama pulmoner arter basıncı, sağ ventrikül serbest duvar kalınlığı ve sağ ventrikül serbest duvar strain parametreleri haricindeki parametreler gruplar arasında benzerdi. KOAH grubunda sağ ventrikül serbest duvar strain parametrelerinden; sağ ventrikül serbest duvar bazal, mid ve apikal strain değerleri kontrol grubuna kıyasla daha düşük saptandı(her karşılaştırma için p<0,05 idi). Ortalama pulmoner arter basıncı ve sırası ile sağ ventrikül serbest duvar bazal, mid ve apikal strain değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon izlendi

Sonuç: Çalışmamızın sonucuna göre KOAH hastalarında olan SV disfonksiyonunu sağ ventrikül strain parametrelerinin konvansiyonel ekokardiyografik yöntemlerden daha erken tespit ettiğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; Sağ ventrikül disfonksiyonu; Ekokardiyografi; Strain; Strain rate

ABSTRACT

Introduction: We aimed to evaluate patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) who did not have clinical signs of right ventricular(RV) failure by using two-dimensional speckle-tracking of right ventricular geometry and functions at rest compared with healthy subjects.

Materials and Method: The study population was composed of 28 patients with COPD and 24 healthy subjects with similar demographic characteristics, who were followed up in the Department of Chest Diseases of Kafkas University in 2014.

Results: Conventional echocardiographic parameters except for mean pulmonary artery pressure, right ventricular free wall thickness and right ventricular free wall strain parameters were similar between the groups. Right ventricular free wall strain parameters in COPD group including right ventricular free wall basal, mid and apical strain values were significantly lower than the control group (p <0,05 for each comparison). There was a statistically significant negative correlation between the mean pulmonary artery pressure and the right ventricular free wall basal, mid and apical strain values.

Conclusion: We concluded that right ventricular strain parameters could be better than conventional echocardiographic methods in the assessment of RV dysfunction prior to obvious RV failure.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease; Right ventricular dysfunction; Echocardiography; Strain; Strain rate

Geliş Tarihi: 06.02.2018 - Kabul Tarihi: 01.06.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index