Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.66703

Sağ Mini Torakotomi ile Gerçekleştirilen Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi
Prosedürlerinde Başlangıç Tecrübelerimiz

Our Initial Experience of Minimally Invasive Cardiac Surgical
Procedures Via Right Mini-thoracotomy

Mehmet Aksüt, Tanıl Özer, Özge Altaş Yerlikhan, Emre Selçuk, Mehmed Yanartaş


İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkıye

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı, sağ mini torakotomi ile atrial septal defekt onarımı (ASD) ve mitral kapak replasmanı (MVR) yapılan hastaların sonuçlarını sunmak; minimal invaziv kardiyak cerrahi prosedürler ile ilgili erken dönem deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Kasım 2016 ile Kasım 2017 tarihleri arasında sağ mini torakotomi ile ASD onarımı ve MVR amacıyla operasyona alınan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların preoperatif, intraoperatif ve postoperatif verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışma sürecinde toplam 22 hastaya sağ mini torakotomi ile girişim planlandı. Hastaların yaşları 18 ile 73 arasında olup, ortalama 30.4±10.6 yıldı.  Toplam 3 hastada  (%13.6)  önceden planlanmayan sternotomi ihtiyacı oldu. Geri kalan 14 hastaya ASD onarımı, 5 hastaya MVR yapıldı.

Sonuç:  Minimal invaziv prosedürler düşük postoperatif komplikasyon oranı, kısa yoğun bakım süresi, erken taburculuk oranları ile  yüksek hasta konforu sağlamaktadırlar. Bununla birlikte uzun kardiyopulmoner baypas ve kross klemp süreleri işlemin devantajı olarak değerlendirilmiştir. Bu operasyonlar başlangıç aşamasında olan operatörler  tarafından güvenle uygulanabilmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt, mitral kapak, torakotomi, minimal invaziv cerrahi işlemler

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study is to present the results of patients undergoing atrial septal defect repair (ASD) and mitral valve replacement (MVR) via right mini- thoracotomy  and to share early experience with minimally invasive cardiac surgical procedures.

Patients and Methods: Data of all patients undergoing ASD  repair and MVR via right mini-thoracotomy between November 2016 and  November 2017 were presented.. Preoperative, intraoperative and  postoperative data of  the patients were retrospectively reviewed.

Results: During the study period, 22 patients were planned right mini- thoracotomy procedures. The ages of the patients ranged from 18 to 73, with a mean of 30.4±10.6 years. Unplanned median sternotomy was performed in 3 patients (13.6%). The remaining 14 patients underwent ASD repair and 5 patients underwent MVR successfully.

Conclusion: Minimally invasive procedures are characterized postoperative complication rate, short intensive care time, early recovery period and high patient comfort. These operations can be safely performed by operators who are in the initial stage.

Key Words: Atrial septal defect, mitral valve, thoracotomy, minimally invasive surgical procedures

Geliş Tarihi: 30.11.2017 - Kabul Tarihi: 07.06.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index