Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.66409

Long-term Results of One Cycle Of Remote Ischemic
Preconditioning Applied Before Elective Percutaneous Coronary Intervention

Mustafa Yılmaztepe, Gökay Taylan, Fatih Mehmet Uçar, Uğur Özkan, Meryem Aktoz, Hanefi Yekta Gürlertop


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Myocardial injury after percutaneous coronary intervention (PCI) is frequently seen. Ischemia/reperfusion injury, side branch occlusion and distal embolisation of atherothrombotic debris are the main causes of myocardial injury. Remote ischemic preconditioning (RIPC) is a promising technique for protection from ischemia/reperfusion injury, but there isn't sufficient data of long-term clinical outcomes. In this study we planned to investigate the effect of one cycle of RIPC on major cardiovascular events one year after elective PCI.

Materials and Method: 102 patients, undergoing elective PCI, with normal baseline cTroponin-I (cTn-I) values, were randomized equally into two groups .5 minute of ischemic preconditioning was applied before the intervention to the preconditioning group, by inflating blood pressure cuff up-to 200mmHg on non-dominant arm. After 1 year, the clinical outcomes of these patients ( angina, heart failure, death, myocardial infarction, repeat revascularisation) were questioned.

Results: 90 of these 102 patients could be reached after 1 year. The mean duration of follow-up was 432 vs 423.5 days (p=0.793). Post-PCI 16th hour cTn-I was insignificantly lower in the preconditioning arm (0.079 μg/L vs 0.069 μg/L, p=0.074). The incidence of cTn-I elevation 5 fold above the URL (>0.115 μg/L) was lower in the preconditioning group, but it was also insignificant (24.4 % vs 13.3 %, p=0.301). Death, MI or repeat revascularisation rates did not differ between groups.

Conclusion: One cycle of RIPC had no effect on MACE after elective percutaneous coronary intervention.

Keywords: Remote ischemic preconditioning; percutaneous coronary intervention.

Elektif Perkütan Koroner Girişim Öncesi Uygulanan
Uzaktan İskemik Önkoşullanmanın Uzun Dönem Sonuçları

Mustafa Yılmaztepe, Gökay Taylan, Fatih Mehmet Uçar, Uğur Özkan, Meryem Aktoz, Hanefi Yekta Gürlertop


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

ÖZET

Giriş: Perkütan koroner girişim sonrası miyokard hasarı sıklıkla görülmektedir. Miyokard hasrarı iskemi/reperfüzyon hasarına, yan dal tıkanmasına ve aterotrombotik debrisi distal embolizasyonuna bağlı gelişmektedir. Uzaktan iskemik önkoşullanma iskemi reperfüzyon hasarından korunmada ümit verici teknikledendir ancak uzun dönem sonuçları ile ilgili yeterli veri henüz bulunmamaktadır. Biz bu çalışmada perkütan koroner girişim öncesi uygulanan tek sefer uzaktan önkoşullanmanın 1 yıl sonunda majör kardiyovasküler olaylar üzerine etkisini araştırmayı planladık.

Hastalar ve Metod: Elektif perkütan koroner girişim planlanan 102 hasta çalışmaya alındı ve hastalar 2 gruba randomize edildi. Önkoşullanma grubundaki hastalara girişimden önce, kan basıncı manşonu 5 dakika boyunca 200 mmHg'da şişirilerek, önkoşullanma uygulandı.İşlem öncesi ve sonrası cTroponin-I değerlerine bakıldı. Birinci yıl sonunda hastaların klinik durumları sorgulandı (angina, kalp yetersizliği,ölüm, miyokard enfarktüsü, tekrar revaskülarizasyon).

Bulgular: Yüz iki hastanın 90'ına ulaşılabildi. Ortalama takip süresi 432 vs 423.5 gün (p=0.793). Ön koşullanma grubunda koroner girişim sonrası 16. saat c-Troponin -I dereğeri kontrol grubuna göre daha düşük bulunda ancak istatistiksel analamlılık saptanmadı (0.079 μg/L vs 0.069 μg/L, p=0.074). C-Troponin-I 5 kat arttığı hasta oranı da önkoşullanma grubunda daha azdı ancak bu fark da istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı (24.4 % vs 13.3 %, p=0.301).Ölüm, miyokard enfarktüsü ve tekrar revaskülarizasyon açısından gruplar arasında fark saptanmadı.

Sonuç: Tek sefer uzaktan iskemik önkoşullanmanın elektif perkütan koroner girişim sonrası majör kardiyovasküler olaylar üzerine etkisi saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İskemik önkoşullanma; perkütan koroner girişim.

Geliş Tarihi: 12.01.2018 - Kabul Tarihi: 25.03.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index