Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.66670

The Relationship Between Heart Rate Variability Parameters and
Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia

Lütfü Aşkın


Adıyaman Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Heart rate variability (HRV) is associated with sympathetic tone. Studies have disputed the interpretation of the Low Frequence (LF) and Low/high frequency (LF/HF) ratio for the indication of sympathetic cardiac control and autonomic balance. This study aims to investigate the association between HRV parameters and atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT) and observe the effect of autonomic nervous system on AVNRT.

Materials and Method: 354 subjects with palpitations underwent electrophysiological study (EPS). Seventy-one percent (253/354) of patients had at least an ambulatory Holter ECG recording of 24hrs. As a consequence of the exclusion criteria, 160 individuals were classified into two groups i.e. a control group (no arrhythmia induced, n=90) and an AVNRT group (n=70).

Results: Daytime and nighttime LF and LF/HF ratio were significantly higher in AVNRT (p<0.05) as compared to controls. Interestingly, daytime Ultra Low Frequency, Very Low Frequency and total power were significantly lower in AVNRT.

Conclusion: AVNRT is associated with altered sympathovagal balance. Furthermore, increased LF and LF/HF may be an indicative of enhanced sympathetic activity in AVNRT patients as a result of inhomogeneous ventricular activation via the slow accessory pathway.

Keywords: Atrioventricular nodal reentrant tachycardia; heart rate variability; low frequence; low/high frequency.

Kalp Hızı Değişkenliği Parametreleri ile Atriyoventriküler
Nodal Reentrant Taşikardi Arasındaki İlişki

Lütfü Aşkın


Adıyaman Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Giriş: Kalp hızı değişkenliği (HRV) sempatik ton ile ilişkilidir. Çalışmalar sempatik kardiyak kontrol ve otonom denge endikasyonu için düşük Frekans (LF) ve düşük / yüksek frekans (LF/HF) oranının yorumlamasını tartışmışlardır. Bu çalışma, HRV parametreleri ile atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi (AVNRT) arasındaki ilişkiyi araştırmayı ve otonomik sinir sisteminin AVNRT üzerindeki etkisini gözlemeyi amaçlamaktadır.

Hastalar ve Metod: Çarpıntısı olan 354 olguya elektrofizyolojik çalışma yapıldı (EPS). Hastaların yüzde yetmiş biri (253/354) en az bir 24 saatlik ambulatuvar Holter EKG kaydına sahipti. Dışlama kriterlerinin bir sonucu olarak, 160 birey iki gruba ayrıldı; kontrol grubu (aritmi indüklenmedi, n = 90) ve AVNRT grubu (n = 70).

Bulgular: Gündüz ve gece LF ve LF / HF oranı AVNRT' de kontrollerden anlamlı derecede yüksekti (p <0.05). İlginç olarak, gündüz Ultra Düşük Frekans, Çok Düşük Frekans ve toplam güç AVNRT'de anlamlı olarak düşüktü.

Sonuç: AVNRT değişmiş sempatovagal denge ile ilişkilidir. Dahası, artmış LF ve LF / HF, AVNRT hastalarında yavaş aksesuar yolla homojen olmayan ventriküler aktivasyonun bir sonucu olarak artmış sempatik aktivitenin bir göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Atrioventriküler nodal reeentran taşikardi; kalp hızı değişkenliği; düşük frekans; düşük/yüksek frekans;

Geliş Tarihi: 27.10.2017 - Kabul Tarihi: 11.03.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index