Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.66601

On-pump Versus Off-pump Coronary Bypass Surgery On Hemodialysis
Dependent Chronic Renal Failure Patients

Deniz Çevirme, Kaan Kırali


İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: The coroner arter bypass surgery operation has more mortality and morbidity risks in chronic renal failure patients than the normal functional kidney patients. The selecting of the most helpful medical treatment and surgical technics is so important for the patients survive and surgical success of revascularization.

Materials and Method: 55 of hemodialysis programming patients which have chronical renal failure disease and had open heart surgery were studied retrospectively. The 36 of these patients (%65,5 ) were male and the 19 of these patients (%34.5) were female. The mean age of the patient was 61.2 ± 10.1 year (34-83). Preoperative functional capacitiy was poor in 30% of cases. 32 patients (%58.2) performed complete and 23 patients (%41.8) performed incomplete revascularization.

Results: There are no statistical difference in two surgical thecnics in mortality (p = 0.476). Off-pump technic mortality is (%32), on- pump technic mortality (%23.4) . The complet revascularisation procedure performed excess in the on-pump technic. Complet revascularisation rates are: on-pump technic (%86.7), off- pump technic (%24). This two findings are more significant (p < 0.001).

Conclusion: Complet revascularization procedure should be goal of coronary revascularization in chronic renal failure patients. On-pump technic is very important for using the complet revascularization procedure and intraoperative hemodialyses. Preoperative support treatment (Intra aortic ballon pump, inotropic support) must be use in heart failure patients and emergency operations. Because surgical results affected by the preoperative functional capacity.

Keywords: Renal Insufficiency; Renal Dialysis; Coronary Artery Bypass.

Diyalize Bağımli Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda
On-pump ve Off-pump Koroner Bypass Cerrahisi

Deniz Çevirme, Kaan Kırali


İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Kronik böbrek yetersizliği hastalarında uygulanan koroner bypass cerrahisi normal böbrek fonksiyonlu hastalara göre daha yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Kronik böbrek yetmezlikli dialize giren ve kardiyopulmoner bypas ve kardiopulmoner bypas olmaksızın iki farklı cerrahi teknikle koroner arter bypas greftleme ameliyatı geçiren hastaların sonuçları incelenmiştir.

Hastalar ve Metod: Koroner bypass cerrahisi yapılan 55 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan 36' sı (%65.5) erkek ve 19 u (%34.5) kadındı. Ortalama yaş 61.24 ±10.1 yıl (34-83). Olguların %30 unda preoperatif fonksiyonel kapasite kötüydü (NYHA ortalaması 2.04 ± 0.81). Hastalardan 32 sine (%58.2) tam ve 23 üne (%41.8) eksik revaskülarizasyon uygulandı. Cerrahi yaklaşım olarak 30 hastaya kardiyopulmoner bypass ve 25 hastaya kardiyopulnoner bypas olmadan uygulandı.

Bulgular: Hastaların ortalama ekstübasyon süresi 16.43 ± 11.89 saat (5-72), yoğun bakımda ortalama kalış süre 6.63 ± 6.48 gün (2-30) idi. Hastane mortalitesi 15 hasta ile %27.3, peroperatif miyokard infarktüs oranı %20 ve inotrop destek oranı %27.3 olarak bulundu. Cerrahi teknikler arasında mortalite açısından istatistiksel bir farklılık bulunmamakla birlikte (p=0.476), KPB- grubunda (%32) mortalite KPB+ grubuna (%23.4) göre daha fazla idi. Tam revaskülarizasyon uygulaması kardiyopulmoner bypas grubunda (%86.7), kardiyopulmoner bypas olmayan grubua (%24) göre anlamlı derecede daha fazla idi (p < 0.001).

Sonuç: Kronik böbrek yetmezliğinde uygulanacak koroner bypass girişimlerinde hedef komplet revaskülarizasyon olmalıdır. Bu amaçla ve gerekirse intraoperatif hemodiyaliz uygulaması için kardiyopulmoner bypass tekniğinin seçilmesi daha uygun görünmektedir. Preoperatif fonksiyonel kapasite operatif sonuçları etkilediğinden, kalp yetmezliği bulunan veya acil ameliyata alınan hastalarda preoperatif destek tedavisi (intraaortik balon pompası, inotrop destek) mutlaka uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek Yetersizliği;Hemodializ;koroner bypass cerrahisi;

Geliş Tarihi: 14.01.2018 - Kabul Tarihi: 09.03.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index