Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.66568

Copeptin level in isolated coronary artery ectasia

Osman Bektaş1, Diyar Köprülü2, Sezgin Albayrak2, Adil Bayramoğlu1, Zeki Yüksel Günaydın1, Mehmet Yaman1, Ahmet Kaya1


1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,  Ordu, Türkiye

2 Ordu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ordu Türkiye

ABSTRACT

Objective: The level of copeptin was investigated in patients who underwent coronary angiography  with a suspicion of coronary artery disease  and diagnosed with isolated coronary artery ectasia (CAE).

Material and Method: A total of 308 coronary ectasia were found in 3412 patients who underwent coronary angiography between May 2015 and July 2016. The evaluations were performed by two experienced physicians who were aware of study design. Among these patients, 41 patients who did not have severe coronary artery disease (CAD) and who were diagnosed with isolated CAE were included in the study. The control group consisted of 33 age and gender-matched individuals in whom coronary angiography was performed with a suspicion of CAD and who were found to have normal coronary arteries. Patients who previously underwent coronary revascularization because of severe CAD, who had known congestive heart disease and severe cardiac valve disease and who had a left ventricular ejection fraction below 50% were excluded from the study. Blood samples were obtained from both groups and the serum copeptin levels were compared with each other.

Results: Among the patients with CAE, the frequency of isolated CAE was 14.9%. Among the total coronary angiography series, the frequency of iaolated CAE was 1.34%. Of all patients with isolated CAE 70% were male and 30% were female. The mean age was 58 ± 9.2 years. In the patients with isolated CAE, the frequencies of Type I, Type II, Type III and Type IV were found to be 4.3%, 17.4%, 32.6% and 45,6% according to Markis classification, respectively. The level of copeptin was found to be 7.8 ± 0.9 pmol/L in the patients with normal coronary arteries, while it was 9.7 ± 1.6 pmol/L in the patients with isolated CAE (p<0.028).

Conclusion: The level of copeptin is increased in patients with isolated CAE. Our results have to be supported by randomized long term studies in which patients with isolated CAE and high copeptin levels are investigated.

Keywords: Isolated coronary ectasia; copeptin

İzole Koroner Ektazide Kopeptin Düzeyi

Osman Bektaş1, Diyar Köprülü2, Sezgin Albayrak2, Adil Bayramoğlu1, Zeki Yüksel Günaydın1, Mehmet Yaman1, Ahmet Kaya1


1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,  Ordu, Türkiye

2 Ordu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ordu Türkiye

Amaç: Koroner Arter hastalığı şüphesiyle koroner anjiografi yapılan ve izole koroner ektazi saptanan hastalarda copeptin  düzeyinin araştırılması.

Metod ve Yöntem: Merkezimizde mayıs 2015-temmuz 2016 tarihleri arasında koroner anjiografi uygulanan 3412 hastada, en az 2 bağımsız operatörün değerlendirilmesi sonucunda 308 koroner arter ektazi (KAE) vakası saptandı. Bu hastalardan ciddi koroner arter hastalığı (KAH) olmayan  izole KAE'si olan 41 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu, KAH şüphesiyle koroner anjiografisi yapılıp normal koroner arter saptanan yaş ve cinsiyet olarak uyumlu 33 bireyden oluşturuldu. Daha önce ciddi KAH nedeniyle koroner revaskülarizasyon yapılan hastalar, bilinen konjestif kalp yetersizliği ve ciddi kalp kapak hastalığı olanlar ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %50' nin altında olanlar çalışma dışı bırakıldı. Her iki grupta kan örneği alınarak copeptin düzeyleri karşılaştırıldı.

Bulgular:

 KAE'li hastalar içinde izole KAE sıklığı %14,9 idi. Total koroner anjıografi serisi arasında ise izole KAE sıklığı %1,34 idi. İzole KAE'li hastaların %70'i erkek %30'u kadın idi. Ortalama yaş 58 ± 9,2 idi. Kontrol ve hasta grubu arasında KAH risk faktörleri olan sigara, diabet ve hipertansiyon sıklığı açısından belirgin farklılık yoktu ancak hiperlipidemi izole KAE'li hastalarda daha fazlaydı. Markis sınıflamasına göre IKE'li hastaların, %4,3'ü Tip I, %17,4'ü Tip II, %32,6'sı Tip III ve %45,6'sı Tip IV olarak saptandı. Koroner arterleri normal saptanan hastalarda copeptın düzeyi 7,8 ± 0,9 pmol/L iken izole KAE'li hastalarda bu değer 9,7 ± 1,6 pmol/L olarak saptandı (p<0.028).

Sonuç: İzole KAE'sinde copeptin düzeyi artmıştır. Çalışmamızın sonuçlarının copeptin düzeylerinin artmış olduğu izole KAE'li hastaların uzun dönem takip edildiği randomize çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: İzole koroner ektazi; copeptin

Geliş Tarihi: 05.12.2017 - Kabul Tarihi: 11.02.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index