Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.64011

Tertiary Center Experience and Short Term Results in Carotid Artery Stent Implantation

Sinan Cerşit1, Müslüm Şahin1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Patients with carotid artery stenosis are at increased risk for stroke and cardiovascular death. Our aim in this study is to present  short term results of carotid artery endovascular procedures in our tertiary center.

Patients and Methods: Two hundred twenty patients (169 males and 51 females, median age 66 (45-83) who underwent carotid artery stent placement (CAS) were included in the study. Post-procedural myocardial infarction (MI), major adverse events including stroke and death, and procedural hypotension and transient cerebral ischemic events were evaluated at the 1-month period.

Results: Two hundred thirty one carotid stenoses and stents were implanted in all patients. Eleven patients (5%) were treated by staged CAS due to bilateral carotid artery disease. The technical success rate was 97%. One (0.4%) patient death occurred but no MI was observed during successful CAS implantation. Two patients (0.9%) developed ischemic cerebrovascular event 24 hours after the procedure. A total of 5 patients (2.2%) had a transient ischemic attack in the 1-month period after the procedure. Eight patients (3.6%) developed procedural hypotension. No patient had hyperperfusion syndrome.

Conclusion: CAS procedure can be performed safely with low major adverse cerebrovascular events and high success rates in symptomatic or asymptomatic patients.

Key Words: Carotid artery disease; carotid artery stenting; ischemic stroke.

Karotis Artere Stent Yerleştirme İşleminde Tersiyer Merkez Deneyimi ve Kısa Dönem Sonuçlar

Sinan Cerşit1, Müslüm Şahin1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş:  Karotis arter darlığı olan  hastalar inme ve kardiyovasküler ölüm açısından artmış risk altındadır. Bizim  bu  çalışmadaki  amacımız,  karotis artere endovasküler girişiminde tersiyer merkez olarak kısa dönem  sonuçlarını  sunmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Karotis artere stent yerleştirme (KAS) işlemi uygulanan 220 (169 erkek and 51 kadın, ortanca yaş 66 (45-83) hasta çalışmaya dahil edildi.Tüm vakalarda distal koruma cihazı kullanıldı. İşlem sonrası 1 aylık dönemdeki miyokard enfarktüsü (MI), inme  ve ölümü içeren major advers olaylar ve işleme bağlı hipotansiyon ve geçici serebral iskemik olaylar değerlendirildi.

Bulgular: İki yüz otuz bir karotis arter darlığına stent implantasyonu kararı verildi. On bir hasta (%5)   bilateral karotis arter darlığı nedeniyle aşamalı KAS işlemi uygulandı. İşlem başarısı %97 bulundu. Başarılı  şekilde  KAS işlemi uyguladığımız 1 (%0,4) hastada  ölüm gelişti ama hiçbirinde MI görülmedi. İki  hastada (%0,9) işlemden 24 saat  sonra  sekelli  iskemik  serebrovasküler olay gelişti. Toplam  5  hastada  (%2,2)  işlem sonrası 1 aylık dönemde  geçici iskemik  atak  gözlendi. Sekiz hastada (%3,6) işleme bağlı hipotansiyon gelişti. Hiçbir hastada hiperperfüzyon sendromu yaşanmadı.

Sonuç: KAS  işleminin  semptomlu veya semptomsuz hastalarda düşük major advers serebrovasküler olaylar ve yüksek  başarı  oranları  ile  güvenli  bir  şekilde  yapılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Karotis arter hastalığı; karotis arter stentleme; iskemik inme.

Geliş Tarihi: 02.08.2017 - Kabul Tarihi: 12.11.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index