Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.61884

Prediction of Right Renal Artery Take-off Level In Relation To Aortoiliac Bifurcation:
A Computed Tomography Study

Nesrin Gündüz1, Gülçin Durukan1


1 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Several anatomical landmarks are used to approximately assess the renal artery (RA) take-off. We aimed to evaluate the relationship between aorto-iliac bifurcation (AIB) level and the RA take-off level.

Materials and Methods: Overall 113 patients (71 man, mean age 42±18 years) without a history of vascular disease who had undergone cervico-thoraco-abdominal computed tomography (CT) scan were retrospectively included. The corresponding spinal levels of AIB and the right-RA take-off were setted as Level 1 to 4 craniocaudally (for AIB L3, L3/4 intervertebral disc, L4 and distal to L4, respectively. For right-RA T12/L1 intervertebral disc, L1, L1/2 intervertebral disc and L2, respectively). The relationship between two levels were analysed by correlation analysis.

Results: The most prevalent level for AIB was L4 (Level 3) and for right-RA was L1 (Level 2). Prevalances of Levels 1 to 4 for right-RA were %10.6, %56.6, %17.7 ve %15, and for AIB were %6.2, %18.6, %47.8, %27.4. There was a positive significant correlation between the levels of AIB and right-RA [correlation coefficient (CC): 0.7, p<0.001]. This correlation was somewhat less in women (CC: 0.59, p<0.001) and more in men (CC: 0.74, p<0.001). Patients were diveded into 2 groups according to their age groups as youngs (<60 years) and olds ( ≥60 years). There was again a positive significant correlation in both age groups (CC's: 0.71 and 0.65, respectively, p<0.001 for each).

Conclusion: The spinal level of right-RA is correlated positively and significantly with AIB level. AIB may be used as a landmark for approximation of RA take-off

Key words: Right renal artery, aorto-iliac bifurcation, computed tomography

Sağ Renal Arter Çıkış Seviyesinin Aortoiliyak Bifurkasyona Göre Kestirimi:
Bilgisayarlı Tomografi Çalışması

Nesrin Gündüz1, Gülçin Durukan1


1 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Çeşitli anatomik işaret noktaları renal arter (RA) çıkış seviyesinin yaklaşık olarak belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada aortoiliyak bifurkasyon (AIB) seviyesinin RA çıkış seviyesi ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Kontrastlı serviko-torako-abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi yapılan ve vasküler hastalığı olmayan 113 hasta (71 erkek, ortalama yaş: 42±18 yıl) retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. BT ile vertebralar numaralandırıldı. Ardından AIB ve sağ-RA çıkış seviyelerinin karşılık geldiği vertebralar 1'den 4'e kadar olacak şekilde proksimalden distale (AIB için sırasıyla L3, L3/4 arası, L4, L4'ün distali ve sağ-RA için sırasıyla T12/L1 arası, L1, L1/2 arası, L2) seviyelendirildi. Bu seviyelerin ilişkisi, Spearman korelasyonu yöntemiyle analiz edildi. Aynı analiz, cinsiyet ve yaş alt-gruplarında da yapıldı. Yine AIB ve RA seviyelerinin çıkış seviyesi sıklıkları cinsiyet ve yaş alt-grupları arasında karşılaştırıldı

Bulgular: AIB en sık L4 (seviye 3), sağ-RA ise L1 (seviye 2) vertebra hizasında saptanmıştır. Seviye 1'den 4'e görülme sıklıkları sağ-RA için sırasıyla %10,6, %56,6, %17,7 ve %15, AIB için sırasıyla %6,2, %18,6, %47,8, %27,4 idi. AIB ile sağ-RA seviyeleri arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı  [korelasyon katsayısı (KK): 0,7, p<0,001]. Bu korelasyon kadınlarda bir miktar azalırken (KK: 0,59, p<0,001), erkeklerde daha yüksek idi (KK: 0,74, p<0,001). Hastalar yaşlarına göre genç ve yaşlı olacak şekilde iki gruba ayrıldı (<60 ve ≥60 yaş). Korelasyon genç (KK: 0,71, p<0,001) ve yaşlılarda (KK: 0,65, p<0,001) yine pozitif ve anlamlı idi.

Sonuç: Sağ-RA'nın abdominal aortadan çıktığı vertebra seviyesi, AIB vertebra seviyesi ile anlamlı ve pozitif koreledir. Sağ-RA çıkış seviyesinin tahmin edilmesi gerektiği durumlarda, AIB seviyesi anatomik işaret noktası olarak kullanılabilir.

Anahtar sözcükler: Sağ renal arter, aortoiliyak bifurkasyon, bilgisayarlı tomografi

Geliş Tarihi: 12.10.2017 - Kabul Tarihi: 17.10.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index