Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.59696

Comparison of Utilizing Isothermic Blood Cardioplegia Between Intermittant Antegrade and
Continue Retrograde After Single Dose Antegrade Groups In Isolated Cabg Operations

Babürhan Özbek1, Mehmet Erdem Toker1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: CABG operations are performed safely due to the improvements of various myocardial protection methods.

Materials and Method: In our study, all 109 patients underwent CABG operations between June 1 and July 31 2014 were analysed for the superiority of two different myocardial protection methods utilized in two groups. In group-A, there were 26 patients and intermittent isothermic antegrade blood cardioplegia was used in 29-32 °C. In group-R, there were 83 patients and continue retrograde isothermic blood cardioplegia was used after single dose antegrade blood cardioplegia in 29-32 °C.

Results: For all 109 patients, early mortality was 1 (% 0,91). Euroscore, age, sex, diabetes mellitus, hypertension, ejection fraction and preoperative creatinine levels were compared comprahensively between the groups as the patient's characteristics. No statistical differences were found in these parameters of the groups. Intraoperative and postoperative parameters such as total perfusion time, aortic cross clamping time, prolonged mechanical ventilation needs, postoperative first day trophonin levels, using of inotrophic drugs, renal insufficiency requiring hemodialysis and ischemic ecg changes were compared comprehensively between the groups. Total perfusion time (p=0.016) and aortic cross clamping time (p=0.006) parameters were found statistically different between the groups. No significant differences were found for the other postoperative parameters of the groups.

Conclusion: We found out that, all methods compared and analysed in our study for myocardial protection can be used safely with similar early outcomes.

Keywords: antegrade cardioplegia, retrograde cardioplegia, isothermic blood cardioplegia, isolated cabg operations

İzole Cabg Operasyonlarında Aralıklı Antegrad ile Tek Doz Antegrad Sonrası Devamlı Retrograd İzotermik Kan Kardiyopleji Uygulamalarının Ayrıntılı Karşılaştırılması

Babürhan Özbek1, Mehmet Erdem Toker1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Koroner arter bypass greftleme operasyonları (CABG) günümüzde myokardiyal koruma yöntemlerinin geliştirilmesi sayesinde güvenle uygulanabilmektedir.

Hastalar ve Metod: Çalışmamızda 1 Haziran - 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen izole CABG'li 109 hastanın tamamı, uygulanan myokardiyal koruma yöntemlerinin üstünlüklerini değerlendirmek amaçlı iki grup halinde retrospektif olarak incelendi. Grup-A da bulunan 26 hastada, 29-32 °C de aralıklı antegrad izotermik kan kardiyoplejisi kullanıldı. Grup-R de bulunan 83 hastada, 29-32°C de tek doz antegrad kan kardiyoplejisi kullanımı sonrası devamlı retrograd izotermik kan kardiyoplejisi uygulandı.

Bulgular: Tüm hastalarda erken dönem mortalitenin 1 adet (%0.91) olduğu görüldü. Euroskor, yaş, cinsiyet, diyabet, ameliyat öncesi kan kreatin düzeyi, hipertansiyon ve ejeksiyon fraksiyonu değerleri, gruplar arası ameliyat öncesi hasta karakteristikleri olarak karşılaştırıldı. Bu parameterlerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Ameliyat sırası ve sonrasında ise gruplar arası, total perfüzyon zamanı, aortik kros klemp süresi, inotrop ihtiyacı, iskemik EKG değişikliği, uzamış entübasyon ihtiyacı, diyaliz gerektiren renal yetmezlik ve ameliyat sonrası birinci gün troponin değerleri karşılaştırıldı. Total perfüzyon zamanı (p= 0.016) ve aortik kros klemp süresi (p=0.006) parametrelerinde gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü. Diğer parametreler arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç: İzole CABG'li hastalarda kullanılan myokardiyal koruma yöntemlerinden antegrad ve retrograd kardiyopleji uygulamalarının iki grupta karşılaştırıldığı çalışmamızda, ameliyat öncesi ve sonrası parametrelerde gruplar arası çok yakın sonuçlar elde ettik. Her iki yöntemle de myokardiyal koruma güvenle sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: antegrad kardiyopleji, retrograd kardiyopleji, izotermik kan kardiyoplejisi, izole cabg operasyonları

Geliş Tarihi: 20.06.2017 - Kabul Tarihi: 28.08.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index