Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.57474

The Association Between Quality of Life and 5 Years Mortality in
Patients With St Elevated Myocardial Infarction

Kadir Uğur Mert1, Gurbet Özge Mert2, Muhammet Dural1


1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

2 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: There is a lack of studies which is about the association between HRQoL and mortality. In our study, we aimed to evaluate the association between HRQoL and mortality of patients with ST elevated myocardial infarction(STEMI) treated by percutaneous coronary intervention(PCI).

Materials and Method: 92 patients with STEMI undergoing primary PCI and whose 6-month follow-up was commited were included to the study. In the 6-month follow-up visit EQ5D questionnaire, which is valid internationally and also validated study performed in Turkey for acute coronary syndromes, has been filled by patients after obtaining demographical and clinical findings. Data were analyzed after completion 5-year follow-up of the patients.Patients,whose clinical visits could not performed, or their relations were called by phone to evaluate mortality.

Results: Our study is the first study which evaluates the association between HRQoL and long-term survival in patients with STEMI. Of 92 patients with 5-year follow-up, mean age was 56.96±12.61 and 81(88%) were male. Mortality was seen in 12 patients after 5 years. The mean Index score was 0.903±0.145 and the mean Visual Analogue Scale (VAS) score was 80.58±16.03. The means of the Index score and VAS score were lower in patients with mortality(respectively,p=0,008,p=0,011).Both Index and VAS Scale scores were significantly associated with mortality(respectively,p=0,002,ki-kare: 9,918; p=0,008,ki-kare= 7,112). It was revealed by backward stepwise Cox regression analysis that presence of index score≤0,9 is associatedwith mortality(p=0,005; HR=5,546 [1,668-18,443]).

Conclusion: According to our analyses, lower HRQoL scores are associated with mortality. EQ5D index score is an independentpredictor of the long-term mortality in patients with STEMI treated by PCI.

Keywords: Health related quality of life; myocardial infarction; mortality.

St Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Hastalarında Yaşam Kalitesi ile
5 Yıllık Mortalite Arasındaki İlişki

Kadir Uğur Mert1, Gurbet Özge Mert2, Muhammet Dural1


1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

2 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Giriş: Sağlık ile ilgili yaşam kalitesi ile mortalite ilişkisi ile ilgili sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Çalışmamızda perkütan koroner girişim (PKG) ile tedavi edilen ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYME) hastalarının yaşam kalitelerinin mortalite ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya akut STYME tanısı alıp primer PKG uygulanan ve 6. Ay takipleri yapılan 92 hasta dahil edildi. 6. ayda yapılan klinik vizitte demografik ve klinik verileri toplandıktan sonra uluslararası geçerliliği olan ve Türkiye'de de akut koroner sendromlarda geçerlilik çalışması yapılmış olan EQ5D yaşam kalite ölçeği hastalar tarafından dolduruldu. Hastaların 5 Yıl takiplerinin tamamlanmasını takiben veriler analiz edildi. Klinik vizit yapılamayan hastalar ya da bu hastaların yakınları mortaliteyi değerlendirmek için telefonla arandı.

Bulgular: Bizim çalışmamız, STYME hastalarında yaşam kalitesi ile uzun dönem sağkalımın ilişkisini inceleyen ilk çalışmadır. Beş yıl takibi edilen 92 hastanın yaş ortalaması 56.96±12.61 ve 81'i(%88) erkek idi. 5 yıl sonunda 12 hastada mortalite görüldü. İndeks skor ortalaması 0.903±0.145 ve Vizüel analog ölçek (VAS) skor ortalaması 80.58±16.03'dü. İndeks skor ve VAS skor ortalamaları mortalite olan hastalarda daha düşük bulundu(sırasıyla,p=0,008,p=0,011). Hem indeks skor hem de VAS skor anlamlı olacak şekilde mortalite ile ilişkiliydi(sırasıyla,p=0,002,ki-kare: 9,918; p=0,008,ki-kare= 7,112). Geriye doğru kademeli Cox regresyon analizi kullanılarak indeks skor≤0,9 olmasının mortalite ile ilişkili olduğu ortaya çıkarıldı(p=0,005; HR=5,546 [1,668-18,443]).

Sonuç: Bizim analizlerimize göre, düşük sağlık ile ilgili yaşam kalitesi skorları mortalite ile ilişkilidir. EQ5D indeks skoru PKG ile tedavi edilen STYME hastalarında uzun dönem mortalitenin bağımsız bir ön gördürücüsüdür.

Anahtar Kelimeler: Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi; EQ5D; miyokard enfarktüsü; mortalite.

Geliş Tarihi: 15.05.2017 - Kabul Tarihi: 08.07.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index