Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.57251

Relation Between Left Atrial Strain Function and Coronary Slow-Flow Phenomenon
With Using Two- Dimensional Speckle-Tracking Echocardiography

Fatih Mehmet Uçar1, Mustafa Adem Yilmaztepe1


1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardi̇yoloji̇ Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Coronary slow flow (CSF) phenomenon is a disease characterized by slow opaque material reaching to distal coronary arteries in patients with normally or non critical coronary arteries diseases. strain imaging techniques are reliable methods for the evaluation of both global and regional cardiac functions. In this study, we planned to investigate the relationship between left atrial strain (LAS) which is the best non-invasive demonstrator of left ventricle diastolic dysfunction and CSF

Materials and Method: 38 consecutive patients whose coronary angiography was performed and CSF was detected in our hospital between January 2016 and December 2016 were included in the study. 37 age and sex matched patients with normal coronary arteries were enrolled study as control group.

Results: The median age was 52 ±10.4 years and %54.1 were male. In CSF group peak atrial longitidunal strain (PALS) and peak atrial contraction strain (PACS) were lower when compare to control group (32.84 ±8.06 vs. 38.49 ±6.42,p =0.001 and <0.001, respectively).In addition, time to peak longitidunal strain (TPLS) was higher in CSF group (445 ± 58 vs. 407 ± 36, p =0.001)

Conclusion: It is known that there is a relationship between CSF and diastolic dysfunction and it is known that LAS which can be measured with speckle tracking method shows left ventricle filling pressure like invasive measurements. In this study, we found an association between LAS which is an easily available, cheap and non invasive method and CSF

Keywords: Speckle Tracking; left atrial strain; coronary slow flow.

İki Boyutlu Ekokardiyografik Speckle Tracking ile Değerlendirilen
Sol Atriyal Strain Parametresinin Koroner Yavaş Akım Fenomeni ile İlişkisi

Fatih Mehmet Uçar1, Mustafa Adem Yilmaztepe1


1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardi̇yoloji̇ Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

ÖZET

Giriş: Koroner yavaş akım (KYA) fenomeni anjiyografik olarak koroner arterleri normal olan veya tıkayıcı kritik darlığı olmayan hastalarda koroner anjiyografi sırasında distal koroner arterlere opak madde ulaşmasının yavaş olmasıdır.Gerilim (strain) görüntülemesi tekniği hem global hem de bölgesel kalp fonksiyonları değerlendirmesinde oldukça güvenilir bir yöntemdir.Bu çalışmada sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun en iyi girişimsel olmayan göstericisi olan sol atriyal strain değeri ile koroner yavaş akım arasındaki ilişkiyi araştırmayı planladık.

Hastalar ve Metod: Hastanemizde ocak 2016 ve aralık 2016 yılları arasında koroner anjiografi yapılmış ve KYA saptanan ardışık 38 hasta çalışmaya alınmıştır. Yaş ve cinsiyet açısından çalışma grubu ile benzerlik gösteren ve normal koroner arterler saptanan 37 hasta ise kontrol grubu olarak çalışmamıza dahil edilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 52 ±10.4 ve erkek cinsiyet oranı %54,1 dir. Kontrol grubu ile kıyaslandığında global pik atrial longitidunal strain (PALS) ve pik atrial kontraksiyon strain (PACS) değerlerinin KYA grubunda azaldığını bulduk (32.84 ±8.06 'a karşı 38.49 ±6.42,p =0.001 ve <0.001, sırasıyla). Bununla birlikte Pik longitidunal straine ulaşma süresi (TPLS)'nin koroner yavaş akım tespit edilen hastalarda daha uzun olduğunu tespit ettik (445 ± 58 'e karşı 407 ± 36, p =0.001)

Sonuç: Koroner yavaş akım ile sol ventrikül diyastolik disfonksiyonun ilişkili olduğu ve speckle trecking yöntemi ile ölçülen sol atriyal strain değerinin invaziv ölçümler kadar sol ventrikül doluş basıncını gösterdiği bilinmektedir.Biz çalışmamızda kolaylıkla uygulanabilen,ucuz ve girişimsel olmayan bir yöntem olan sol atrial strain parametresi ile koroner yavaş akım arasında pozitif bir ilişki saptadık.

Anahtar Kelimeler: Speckle Tracking; sol atrial strain; koroner yavaş akım.

Geliş Tarihi: 21.03.2017 - Kabul Tarihi: 09.06.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index