Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.57289

Cardiac Arrest Registry From A Tertiary Center

Çetin Geçmen1, Muzaffer Kahyaoğlu1, Arzu Kalaycı1, Abdulrahman Naser1, Özge Akgün1,
Emine Alpay1, Özkan Candan1, Ahmet Güner1, Mehmet Çelik1, Can Yücel Karabay2, Akın İzgi1,
Cevat Kırma1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Cardiac arrest which results in death without effective cardiopulmonary resuscitation (CPR) is the unexpected loss of cardiac functions. Sudden cardiac arrest is classified as in-hospital and out-of-hospital depending on where the event takes place.

Materials and Method: In the study, 134 patients over 18 years of age who were admitted or who were brought with the help of their relatives or with an ambulance and medical equipment to the Emergency Department of Kosuyolu Cardiac Hospital with the diagnosis of in-hospital or out-of-hospital cardiac arrest between 2013 and 2016 were enrolled. Demographic characteristics of the patients were obtained from the hospital database.

Results: A total of 134 patients were included in the study. Of these, 95 (71%) were male and 39 (29%) were female. The mean age was 61.7±14.6 years. In a total of 134 cardiac arrests, 58 were in-hospital and 76 were out-of-hospital cardiac arrest. Of the patients who had electrical activity with pulse after CPR, 35 (64.8%) had in-hospital arrest, 19 (35.2%) had out-of-hospital arrest whereas of the patients who had pulseless electrical activity after CPR, 23 (28.7%) had in-hospital arrest and 57 (71.2%) had out-of-hospital arrest (p <0.001).

Conclusion: The most common causes of cardiac arrest in our study were myocardial infarction with ST segment elevation, congestive heart failure and the group with indefinite cause. Asystole was the most common rhythm at admission. While the rate of Ventricular fibrillation after CPR in the returning group was 33.3%, this ratio was 6.3% in the non-returning group; and the difference was statistically significant.

Keywords: Cardiac, Arrest.

3. Basamak Bir Merkezden Kardiyak Arest Serisi

Çetin Geçmen1, Muzaffer Kahyaoğlu1, Arzu Kalaycı1, Abdulrahman Naser1, Özge Akgün1,
Emine Alpay1, Özkan Candan1, Ahmet Güner1, Mehmet Çelik1, Can Yücel Karabay2, Akın İzgi1,
Cevat Kırma1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Kardiyak arrest etkili kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) yapılmazsa ölümle sonuçlanan kardiyak fonksiyonların beklenmedik şekilde kaybolmasıdır. Ani kardiyak arrest olayın meydana geldiği yere bağlı olarak hastane içi ve dışı olarak sınıflandırılır.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya 2013-2016 yılları arasında kardiyak arrest tanısıyla hastane içi ve hastane dışı olmak üzere Koşuyolu Kalp Hastanesi acil servisine başvuran veya hasta yakını ya da ambulans yardımı ile tıbbi ekipmanla getirilen 18 yaş üstü 134 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri hastane veri tabanından sağlanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 95 erkek (%71), 39 kadın (%29) hasta olmak üzere toplam 134 hasta dahil edilmiştir. Ortalama yaş ortalaması 61,7±14,6 olarak saptandı. Total 134 kardiyak arrestin 58'i hastane içi, 76'sı hastane dışı olarak saptanmıştır. KPR sonrası nabızlı elektriksel aktivite saptanan hastaların 35'i (%64,8) hastane içi arrest, 19'u (%35,2) hastane dışı arrest; nabızlı elektriksel aktivite sağlanamayan hastaların 23'ü (%28,7) hastane içi arrest, 57'si (%71,2) hastane dışı arrest olarak saptanmıştır (p<0.001).

Sonuç: Çalışmamızda kardiyak arrest nedeni olarak en sık nedenler; ST yükselmeli miyokard infarktüsü, konjestif kalp yetersizliği ve nedeni belirlenemeyen grup olarak belirlenmiştir. Geliş ritmi olarak en fazla asistol ritmi saptanmıştır. KPR sonrası nabızlı elektriksel aktivite sağlanan grupta saptanan VF oranı %33,3 iken, nabızlı elektriksel aktivite sağlanamayan grupta bu oran %6,3 olarak tespit edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak, Arrest.

Geliş Tarihi: 23.02.2017 - Kabul Tarihi: 09.06.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index