Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.54094

The Affect of Pump On Early Postoperative Mortality and Cerebrovascular
Accident in Patients Underwent Coronary Bypass Surgery

Fatih Aygün1, Mehmet Özülkü1


1 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Konya, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: The present study investigated mortality rates with latest development in the postoperative early period (one month) in the patients that underwent on/off- pump Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) and explored effects of cardiopulmonary bypass (CPB) on early mortality and cerebral accident.

Materials and Method: The present study comprised a total of 260 subjects that underwent coronary artery bypass grafting surgery in our clinic. Patients that underwent CABG were grouped according to two different surgical techniques. The first group (Group 1) consisted of patients that underwent CABG using CPB and cross-clamp (On-Pump). The second group (Group 2) consisted of patients that underwent CABG by beating heart (Off-Pump) technique. Proximal anastomoses were performed using side clamps in all cases.

Results: The patients were followed until the postoperative day 30 for mortality. We were faced on four dead cases and six cerebrovascular accident.

Conclusion: The rates of cerebral accident (2.4% vs 2.1%) and death (1.8% vs 1%) are encountered same ratio, and not statistically significant, in On-pump CABG surgeries as compared to Off-pump CABG surgeries.

Keywords: Coronary artery disease; Coronary artery bypass; Off pump coronary artery bypass; Heart lung machine; Mortality; Stroke.

Açık Kalp Cerrahisinde, Pompanın Erken Posoperatif Mortalite ve
Serebrovasküler Olay Üzerine Etkisi

Fatih Aygün1, Mehmet Özülkü1


1 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Konya, Türkiye

ÖZET

Giriş: Bu çalışma, son gelişmelerle pompalı / pompasız Koroner Arter Bypass Grafting (KABGO) uygulanan hastalarda, postoperatif erken dönemde (bir ayda), kardiyopulmoner bypass' ın (KPB) erken mortalite ve serebral olay üzerine etkileri araştırıldı

Hastalar ve Metod: Çalışmamız, kliniğimizde koroner arter baypas greftleme ameliyatı yapılan toplam 260 olguyu içermektedir. KABGO uygulanan hastalar iki farklı cerrahi tekniğe göre gruplandırıldı. Birinci grup (Grup 1), CPB ve X klemp (On-Pump) kullanılarak KABGO uygulanan hastalardan oluştu. İkinci grup (Grup 2), atan kalp (Off-Pump) tekniği ile KABGO uygulanan hastalardan oluştu. Proksimal anastomozlar tüm olgularda yan klemp kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Hastalar postoperatif 30' cu güne kadar mortalite açısından takip edildi. Dört ölüm vakası ve altı serebrovasküler olayla karşı karşıya kaldık.

Sonuç: On-pump KABGO ameliyatlarında Off-pump KABGO ameliyatlarına kıyasla serebral kaza oranları (% 2.4' e karşı % 2.1) ve ölüm (% 1'e karşı % 1.8) benzer oranda görülürken istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı; koroner arter bypas operasyonu; Pompasız koroner bypas operasyonu; Kalp akciğer makinası; Mortalite; Felç.

Geliş Tarihi: 14.02.2017 - Kabul Tarihi: 25.04.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index