Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.53862

Evaluation of Saphenous Vein with or Without Valve, and Radial Artery Patency Via
Tomography in Cases That Underwent Coronary Artery Bypass Grafting

Mehmet Özülkü1, Fatih Aygün1, Bilal Egemen Çiftçi1


1 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Konya

2 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Kliniği, Konya

ABSTRACT

Introduction: This is a prospective study and it has been investigated not only the effect of valves of saphenous veins, which were used as conduits, on patency, but also 2-years rate of remaining patentcy for saphenous vein with valve, saphenous vein without valve and radial artery via Multy Slice Computarized Tomography (MSCT) Angiography.

Materials and Method: Between 2014-2015 year in our clinic, patients that underwent Coronary Artrey Bypass Grafting (CABG) were grouped depending on three different grafts. Groups were established according to the grafts used in the patients that underwent CABG using Cardiopulmonary Bypass (CPB) and cross-clamp (On-Pump with cross-clamp). The first group (Group 1); radial artery group, the second group (Group 2); great saphenous vein with valve group, the third group (Group 3); great saphenous vein without valve group.

Results: The 2-years rates te of remaining patency for the these grafts in decreasing order was as following: radial artery (87.5%), great saphenous vein without valve (82.4%), and great saphenous vein with valve (78.8%).

Conclusion: The rate of remaining patency was not statistically significant among radial artery, saphen wein without valve, saphen wein with valve conduits (p>0.05; p= 0,737 for radial artery vs vein witout valve; p=0,321 radial artery vs vein wih valve; p=0,465 for vein witout vave vs vein with valve)

Keywords: CABG,Saphein vein,Radial artery,Computarized Tomography;

Koroner Arter Bypas Operasyonu Olan Vakalarda Kapaklı Kapaksız Safen Ven ve
Radial Arter Açıklığının Tomografik ile Araştırılması

Mehmet Özülkü1, Fatih Aygün1, Bilal Egemen Çiftçi1


1 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Konya

2 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Kliniği, Konya

ÖZET

Giriş: Çalışmamız Prospektif bir çalışma olup yalnızca konduit olarak kullanılmış safen venlerin kapakçıklarının açık kalma üzerine etkisi değil, aynı zamanda kapaklı safen venin, kapaksız safen venin, radyal arterin 2 yıllık açık kalma oranı Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) anjiyografi kullanılarak araştırılmıştır.

Hastalar ve Metod: Kliniğimizde 2014-2015 yılları arasında Koner Arter Bypas Greft Operasyonu (KABGO) yapılmış hastalar üç farklı grefte göre gruplandı. Gruplar Kalp Akciğer Makinası ve X-klemp (On-Pump X-klempli) kullanılarak KABGO yapılan hastalarda kullanılan greftlere göre oluşturuldu. Birinci grup (Grup 1); Radial arter grubu, ikinci grup (Grup 2); Valvli safen ven grubu, üçüncü grup (Grup 3); Valv içermeyen safen ven grubu olarak belirlendi.

Bulgular: Greftlerde iki yıllık açık kalma oranı, radyal arter için % 87.5, kapaksız safen ven için % 82.4 ve kapaklı safen ven için % 78.8 bulunmuştur.

Sonuç: Radyal arter, kapaksız safen ven, kapaklı safen ven arasında iki yıllık açık kalma oranları, istatistiksel olarak anlamlı değildir (p> 0.05; radyal arter vs valvsiz ven için p=0,737; radyal arter vs valvli ven için p=0,321 ; valvsiz ven vs vavli ven için p=0,465)

Anahtar Kelimeler: KABGO, Safen ven, Radial arter, Bilgisayarlı Tomografi

Geliş Tarihi: 31.01.2017 - Kabul Tarihi: 12.04.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index