Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.10583

Is Surgical Approchment To A Retained and Fractured Guide Wire
Inside Coronary Artery Neccessary Following coronary Angiography?

İsmail Koramaz1, Macit Bitargil1, Helin El Kılıç1, Fatih Gökalp1


1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

The number of coronary angiographies that is done per year is increasing worldwide. We expect a rise in the number of complications that will need surgical intervention due to this reason. There is a risk of entrapment of the guidewire that is used in coronary angiography inside the vessel wall. This complication is rarely seen but may occur depending on calcifications or technical difficulties. Overstretching of the stuck wire might result in wire fracture, and this may cause embolic or thrombotic events. Treatment is challenging and can be done via percutaneous or surgical methods. Herein, we present the case of a male patient with an entrapment of the coronary artery guidewire inside the septal branch of the left anterior descending artery.

Keywords: Coronary angiography; complications

Koroner Anjiyografi Esnasında Koroner Arterde Kırılıp Kalan
Kılavuz Teline Cerrahi Yaklaşım Gerekli Midir ?

İsmail Koramaz1, Macit Bitargil1, Helin El Kılıç1, Fatih Gökalp1


1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Yıllık yapılan koroner anjiyografi sayısı giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak cerrahi müdahale gerektirecek komplikasyon sayılarında artış beklemekteyiz. Koroner anjiyografi esnasında kullanılan kılavuz telin damar lümeni içerisinde sıkışma ihtimali mevcuttur. Bu komplikasyon nadir olarak görülse de kalsifikasyonlara ve teknik zorluklara bağlı olarak gelişebilir. Sıkışan tel üzerinde fazla baskı oluşturmak telin kırılmasına neden olabilir. Bu embolik ya da trombotik hadiselerin gelişmesine neden olabilir. Tedavisi zorlu olan bu durum cerrahi ya da perkutan metodlar ile düzeltilebilir. Burada sol ön inen arterin septal dalında koroner arter kılavuz telinin sıkışma komplikasyonu mevcut erkek hastanın vakası takdim edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi; komplikasyonlar

Geliş Tarihi: 16.11.2015 - Kabul Tarihi: 23.11.2015

[ PDF ]
<< Back Print
index