Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67666

Evaluation of Epicardial Fat Tissue Thickness and
Serum Omentin Levels In Cardiac Syndrome X Patients

Kardiyak Sendrom X'li Hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığının ve
Serum Omentin Seviyelerinin Değerlendirilmesi

İsmail Ungan1, Ersan Oflar1, Alparslan Şahin1, Esra Dönmez İşler1, Mustafa Hakan Şahin1, Vusal Khankishiyev1, Atilla Koyuncu1, Alev Kural2


1 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to evaluate the correlation between epicardial fat tissue thickness (EFTT) and serum omentin levels in patients with cardiac syndrome X (CSX).

Materials and Method: 51 patients admitted to our clinic with CSX were included in our patient group and 46 healthy objects were included in our control group. Demographic informations, routine laboratory tests and hsCRP levels of all patients were registered. EFTT was measured with transthoracic echocardiyography (TTE). Serum omentin levels were measured with enzyme - linked immunosorbent assay (ELISA).

Results: EFTT was measured significantly higher in CSX group (P < 0.001). Serum omentin levels were significantly lower in CSX patients in comparison to the control group (P < 0.001). Median age was significantly higher in CSX group (P < 0.001). WBC and hsCRP levels showed no significant difference between CSX and control group (P : 0.46, p : 0.49, respectively).

Conclusion: In our study we found CSX patients have incresed EFT thickness and decreased serum omentin levels, similarly with the current literatture. According to these findings, increased EFT thickness may play a role in the pathophysiology of CSX by causing a decrease in serum omentin level.

Keywords: epicardial fat tissue; Omentin; Cardiac syndrome X

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı kardiyak sendrom x'li hastalarda epikardiyal yağ dokusu ile serum omentin seviyeleri arasındanki ilişkiyi değerlendirmektir.

Hastalar ve Metod: Kliniğimizde tanısı konan 51 kardiyak sendrom x hastası, hasta grubuna ve 46 sağlıklı olgu ise kontrol grubuna dahil eidlmiştir. Demografik veriler, rutin labarotuar testleri hsCRP seviyeleri çalışıldı. Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı transtorasik ekokardiyografi ile serum omentin seviyeleri ise ELISA yontemi ile ölçüldü.

Bulgular: Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı hasta grubunda anlamlı olarak daha kalındı (P < 0.001). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, serum omentin seviyeleri hasta grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (P < 0.001). Kardiyak sendrom xli hastalarda medyan yaş anlamlı olarak daha yüksekti (P < 0.001). Lökosit sayımı ve hsCRP seviyleri iki grup arasından anlamlı farklılık göstermedi (sırasıyla; P : 0.46, P : 0.49 )

Sonuç: Güncel literatüre benzer şekilde, yapmış olduğumuz çalışmamızda, kardiyak sendrom xli hastalarda epikardiyal yağ dokusu kalınlılığının artmış ve serum omentin seviyelerinin düşük olduğunu gösterdik. Bu bulgular ışığında artmış epikardiyal yağ dokusu , serum omentin seviylerindeki düşüşe neden olarak koroner sendrom x hastalığının patolojisinde rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Epikardiyal yağ dokusu; Omentin; Kardiyak sendrom X

Geliş Tarihi: 03.11.2018 - Kabul Tarihi: 19.11.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index