Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67614

Unusually Located Pseudoaneurysms: Superficial Palmar Arc and Superficial Temporal Artery

Olağandışı Yerleşimli Yalancı Anevrizmalar: Yüzeyel Palmar Ark ve Yüzeyel Temporal Arter

Ahmet Ünlü, A. Barış Durukan


Medical Park Uşak Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Uşak, Türkiye

ABSTRACT

Peripheral pseudoaneurysms mostly occur due to diagnostic catheterization, but rarely due to blunt or penetrating trauma, infection or recurrent microtrauma. They appear as soft pulsatile mass. Complications may occur due to rupture or distal embolization. Doppler ultrasound and computed tomography are the imaging techniques used in diagnosis. Endovascular interventions as well as surgery are among the treatment options. In this report, we present two unusually located pseudoaneurysms, one in superficial palmar arch following penetrating trauma and superficial temporal artery following blunt trauma.

Keywords: Aneurysm, false; Temporal arteries; Superficial palmar arch

ÖZET

Periferik psödoanevrizmalar sıklıkla diyagnostik kateterizasyona bağlı oluşsalar da, nadiren künt yada penetran travma, enfeksiyon yada tekrarlayan mikrotravmaya bağlı da oluşabilirler. Yumuşak, pulsatil kitle olarak gözükürler. Rüptür yada distal embolizasyona bağlı komplikasyonlar oluşabilir. Doppler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi tanıda kullanılan görüntüleme yöntemleridir. Endovasküler girişimler ve cerrahi tedavi seçeneklerdir. Biz burada, olağandışı lokalizasyonlu, biri penetran travma sonrası yüzeyel palmar arkta, diğeri künt travma sonrası yüzeyel temporal arterde oluşmuş iki psödoanevrizmayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, yalancı; Temporal arterler; Yüzeyel palmar ark

Geliş Tarihi: 31.10.2018 - Kabul Tarihi: 22.11.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index