Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67698

The Relationship Between Coronary Collateral Circulation and Serum Endocan Levels
in Patients With Coronary Chronic Total Occlusions

Koroner Kronik Total Oklüzyonu Olan Hastalarda Serum Endokan Düzeyi ile
Koroner Kollateral Dolaşım Arasındaki İlişki

Ahmet Seyfeddin Gürbüz1, Yakup Alsancak1, Semi Özturk2, Süleyman Çağan Efe3, Ali Yaman4, Cevat Kırma5


1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim, Konya, Türkiye

2 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

4 Marmara Üniversitesi Hastanesi, Biyokimya, İstanbul, Türkıye

5 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Endocan, a dermatan sulfate proteoglycan, is synthesized and secreted by vascular endothelium and it is involved in pathogenesis of vascular diseases, organ-specific inflammations, and angiogenesis. We aimed to investigate the relationship between serum endocan level and development of coronary collateral circulation (CCC) in patients with stable angina pectoris.

Materials and Method: Patients with stable angina with at least one total coronary occlusion (n= 44) and patients who had normal coronary artery (n = 29) were included in the study. Collateral degree was evaluated according to Rentrop and Cohen's classification. Patients who had grade 0 or 1 collateral filling were included in the poorly-developed collateral group (n =19), and those with grade 2 or 3 collateral filling were included in the well-developed collateral group (n = 23).

Results: Endocan levels were significantly elevated in patients with well CCC group compared to those with poor CCC and control groups (p < 0.001). Endocan level is higher in patients with poorly-developed CCC than in the control group. Endocan was only found as an independent predictors of well CCC in regression analysis (OR 1.002, 95% confidence interval (CI) 1.001-1.005; p = 0.001). ROC analysis detected an optimal cutoff point for endocan level of 1773,9 ng/L that predicted the presence of well development CCC with a sensitivity of 84% and specificity of 63% (AUC:0.749, 95%CI: 0.654-0.849, p<0.001).

Conclusion: Elevated endocan level is associated with better CCC in patients with CTO. Endocan may play an important role in the development of CCC.

Keywords: Endocan, Coronary collateral circulation, Angiogenesis, Coronary artery disease

ÖZET

Giriş: Bir dermatan sülfat proteoglikan olan endokan, vasküler endotelyum tarafından sentezlenir ve salgılanır ayrıca vasküler hastalıkların, organ-spesifik inflamasyon ve anjiyogenezin patogenezinde rol oynar. Çalışmamızda, stabil angina pektorisli hastalarda serum endokan düzeyi ile koroner kollateral dolaşım (KKD) gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Metod: Çalışmamıza en az bir kronik total tıkanıklığı olan stabil angina hastaları (n = 44) ve normal koroner arteri olan kontrol grubu (n = 29) dahil edildi. Kollateral derecesi, Rentrop ve Cohen sınıflandırmasına göre değerlendirildi. Evre 0-1 kollateral doluşa sahip olan hastalar zayıf gelişmiş KKD grubuna (n=19) , evre 2-3 kollateral doluşa sahip olan hastalar iyi gelişmiş KKD grubuna (n=29) dahil edildi.

Bulgular: İyi gelişmiş KKD grubunda, zayıf gelişmiş KKD grubuna ve kontrol grubuna göre endokan düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). Zayıf gelişmiş KKD olan hastalarda endokan düzeyi kontrol grubuna göre daha yüksektir. Endokan düzeyi, regresyon analizinde iyi gelişmiş KKD için tek bağımsız öngördürücü idi (OR 1.002, 95% confidence interval (CI) 1.001-1.005; p = 0.001). İyi gelişmiş KKD öngörmede endokan düzeyi optimal kestirim değeri ≥1773, 9 ng/L olarak bulundu. Endokan düzeyi ≥1773,9 ng/L olması halinde iyi gelişmiş kollateral varlığını %84 duyarlılık ve %63 özgüllükle öngörmekteydi. (AUC:0.749, 95%CI: 0.654-0.849, p<0.001).

Sonuç: Koroner kronik total oklüzyonu olan hastalarda KKD artmış endokan düzeyi ile ilşkilidir. KKD gelişiminde endokanın önemli rolü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Endokan, Koroner kollateral dolaşım, Anjiogenez, Koroner arter hastalığı

Geliş Tarihi: 01.06.2018 - Kabul Tarihi: 26.11.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index