Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67705

Resting Heart Rate is Not Associated With Oxidative Stress in Healthy Adults

Sağlıklı Erişkinlerde İstirahat Kalp Hızı Oksidatif Stresle İlişkili Değildir

Sadettin Selçuk Baysal


Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Although the resting heart rate (RHR) and oxidative stress are risk factors for cardiovascular morbidity and mortality, the association between them has not been fully understood. We aimed to investigate the relationship between RHR and oxidative/antioxidative stress markers.

Materials and Method: Study consisted of 56 healthy volunteers (33 males; mean age: 44.1 ± 9.0 years). Subjects divided into two groups according to heart rate quartiles: lower two quartiles as group 1 (n = 29,) and upper two quartiles as group 2 (n = 27). We measured total oxidant status (TOS), total antioxidant capacity (TAC), oxidative stress index (OSI) and ceruloplasmin (CP) levels of subjects.

Results: There was not any significant difference in baseline clinical characteristics and laboratuvary measurements between groups (p > 0.05 for all variables). Mean RHRs were 71.3 ± 4.6 in group 1 and 82.4 ± 4.1 in group 2. The TAC, TOS, OSI and CP levels were similar between the two groups (p > 0.05 for all variables). We did not detect any significant association between RHR and the oxidative/antioxidative parameters.

Conclusion: RHR was not associated with TOS, TAC, OSI and CP levels in our study.

Keywords: Resting heart rate;oxidative stress;total oxidant status;total antioxidant status;oxidative stress index;

ÖZET

Giriş: Her ne kadar istirahat kalp hızı (İKH) ve oksidatif stress, kardiyovasküler morbidite ve mortalite için risk faktörleri olsa da bunlar arasındaki ilişki tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmamızda, İKH ile oksidatif/antioksidatif stres belirteçleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Metod: Çalışma 56 sağlıklı gönüllüden ( 33 erkek; ortalama yaş: 44,1 ± 9,0 yıl) oluşmaktaydı. Gönüllüler kalp hızı çeyrekliklerine göre 2 gruba bölündüler: alt iki çeyreklik grup 1 (n=29) ve üst iki çeyreklik grup 2 (n=27) . Hastaların total oksidan kapasitesi (TOK), total antioksidan kapasitesi (TAK), oksidatif stres indeksi (OSİ) ve serum seruloplasmin düzeylerini ölçük.

Bulgular: Bazal klinik karakteristikler ve laboratuvar ölçümleri açısında iki grup arasında önemli bir fark yoktu (p>0.05 tüm değişkenler için). Ortalama İKH grup 1 de 71,3 ± 4,6 iken grup 2 de 82,4 ± 4,1 idi. TOK, TAK, OSİ ve seruloplazmin düzeyleri her iki grupta benzerdi (p>0,05 tüm değişkenler için). İKH ve oksidatif/antioksidatif stres parametreleri arasında anlamlı bir ilişki saptayamadık.

Sonuç: Çalışmamızda İKH, TOK, TAK, OSİ ve seruloplazmin düzeyleri ile ilişkili bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: İstirahat kalp hızı; Oksidatif stress; Total oksidan kapasitesi; Total antioksidan kapasitesi; Oksidatif stres indeksi

Geliş Tarihi: 09.07.2018 - Kabul Tarihi: 26.11.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index