Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67714

Results of Isolated Emergency Coronary Bypass Surgery According to Acute Coronary Syndrome

Akut Koroner Sendrom Tipine Göre Acil İzole Koroner Bypass Cerrahisinin Sonuçları

Mustafa Aldağ1, Üyesi Bahar Temur2, Cemal Kocaaslan3, Göktürk Ipek4, Mahmut Yargı5, Tolga Can4, Ufuk Çiloğlu4, Şebnem Albeyoğlu4, Ergin Emin Eren4


1 Bahçeşehir Üniversitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Acıbadem Üniversitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

4 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliği, İstanbul, Türkiye

5 Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Van, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: This study aims to evaluate the results of isolated emergency coronary bypass (CABG) according to acute coronary syndrome (ACS) types in a single center with 5-year experience.

Material and Methods: Totally, 138 patients who underwent emergency isolated CABG surgery from September 2009 to July 2014 in our hospital were enrolled in this retrospective descriptive study. The cohort was divided into four groups according to the type of ACS; 1: Unstable angina (n=14, 10.1%); Non-ST segment elevated myocardial infarction (n=43, 31.2%); 3: ST segment elevated myocardial infarction (n=65,47.1%); 4: Cardiogenic shock (n=16, 11.6%). There were 3 co-primary outcomes in the study: 1: in-hospital and 30-day mortality rate results; 2: mortality analysis according to subgroups; 3: to assess the performance of EuroScore II in patients with ACS who underwent emergency isolated CABG.

Results: No significant differences were observed between the groups in terms of demographic and preoperative risk factors. The observed 30-day total mortality rate was 15.9% (n=22). Mortality rates in the subgroups were 7% (n=1) in USAP, 4.65% (n=2) in NSTEMI, 15.38% (n=10) in STEMI and 68.75% (n=11) in the SHOCK subgroup, respectively. There was a significant difference in mortality between groups (p<0.05). The receiver operating characteristic curve value of EuroScore II was 0.890 (95% CI, 0.826-0.937).

Conclusion: The current study demonstrates that the observed mortality rate for STEMI and SHOCK patients requiring emergency CABG remains high. Moreover, Euroscore II has a good risk prediction in NSTEMI patients while significantly underestimates the mortality in the other groups.

Keywords: Acute coronary syndrome; Coronary artery bypass grafting; Dmergency surgery; outcome; Euroscore II

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, akut koroner sendrom (AKS) tiplerine göre izole acil koroner bypass (KABG) sonuçlarının tek merkezde 5 yıllık tecrübeyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Eylül 2009 ile Temmuz 2014 yılları arasında acil izole koroner bypass yapılan toplam 138 hasta bu çalışmaya retrospektif yöntemle dahil edilmiştir. Kohort AKS tipine göre dört gruba ayrılmıştır; 1: Unstabil anjina (n=14, 10.1%); Non-ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü (n=43, 31.2%); 3: ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü (n=65,47.1%); 4: Kardiyojenik şok (n=16, 11.6%). Çalışmanın 3 esas amacı vardır; 1: Hastane içi ve 30 günlük erken mortalite sonuçlarının tespiti, 2: Alt gruplara göre mortalite oran analizi, 3: Acil izole KABG uygulanan AKS hastalarında EuroScore II'nin performansının değerlendirilmesi.

Bulgular: Gruplar arasında demografik ve preoperatif risk faktörleri açısından anlamlı fark bulunmadı. Gözlenen 30 günlük toplam mortalite oranı %15.9 (n = 22) idi. Alt gruplarda mortalite oranları sırasıyla; USAP'de %7 (n = 1), NSTEMI'da %4.65 (n = 2), STEMI'de %15.38 (n = 10) ve Şok alt grubunda %68.75 (n = 11) idi. Gruplar arasında mortalitede anlamlı fark vardı (p<0.05). EuroScore II'nin ROC değeri 0.890 (% 95 CI, 0.826-0.937) olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma, acil izole KABG gerektiren STEMI ve Şok hastalarında gözlenen ölüm oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Euroscore II NSTEMI hastalarında iyi bir risk öngörüsüne sahipken, diğer gruplarda mortaliteyi önemli ölçüde küçümsemektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom; Koroner arter bypas greftleme; Acil cerrahi; Euroscore II

Geliş Tarihi: 24.11.2018 - Kabul Tarihi: 25.12.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index