Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67855

Surgical Treatment of Constrictive Pericarditis: A Single Centered Experience

Konstriktif Perikarditin Cerrahi Tedavisi: Tek Merkezli Bir Deneyim

Taner İyigün, Barış Timur, Mugisha Kyaruzi, Veysel Kutay


İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Constrictive pericarditis (CP) is a rare and potentially lethal disease. It's one of the important reasons of right sided heart failure and it requires immediate intervention. The aim of this study was to investigate the short-term and mid-term results of patients operated due to constrictive pericarditis in our hospital centre.

Materials and Method: We evaluated the data of 27 patients who undergone pericardiectomy due to constrictive pericarditis (CP) in our center. Clinical findings, results of imaging modalities, surgical technique and follow-up were retrospectively evaluated

Results: Mean age of our patients was 49,78 years. The most common symptom of our patients was dyspnea. Peripheral edema was the most common sign during physical examination. The mean pericardium thickness was ranging between 3.4 mm to 6.6 mm in diameter.Total pericardiectomy was perfomed in 15 patients (55,6% ) while partial pericardiectomy was perfomed in 12 patients (44,4%) . Pericardiectomy with concomitant cardiac surgery was perfomed in 5 patients (18,5%). Unfortunately, postoperative mortality occurred in 4 patients (14,8%).

Conclusion: Surgical removal of pericardium is a treatment modality that should be preferred in patients with constrictive pericarditis(CP) despite of high mortality rates reported in some series

Keywords: Constrictive pericarditis; Pericardiectomy; Mortality

ÖZET

Giriş: Konstriktif perikardit (CP) nadir ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır. Sağ kalp yetmezliğinin önemli nedenlerinden biridir ve acil müdahale gerektirir. Bu çalışmanın amacı, hastane merkezimizde konstriktif perikardit nedeniyle ameliyat edilen hastaların kısa ve orta dönem sonuçlarını araştırmaktır.

Hastalar ve Metod: Merkezimizde konstriktif perikardit (CP) nedeni ile perikardiyektomi uygulanan 27 hastanın verileri değerlendirildi. Klinik bulgular, görüntüleme modaliteleri, cerrahi teknik ve takip sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 49,78 idi. Hastalarımızın en sık görülen semptomu dispne idi. Fiziksel muayene sırasında periferik ödem en sık görülen işaretti. Ortalama perikardiyum kalınlığı 3,4 mm ile 6,6 mm arasında değişmekteydi. Toplam 15 hastada (% 55,6) perikardiyektomi, 12 hastada (% 44,4) parsiyel perikardiyektomi uygulandı. Eşlik eden kardiyak cerrahi ile perikardiyektomi 5 hastada (% 18,5) perfüze edildi. Maalesef postoperatif mortalite 4 hastada (% 14,8) meydana geldi.

Sonuç: Perikardın cerrahi olarak çıkarılması, bazı serilerde bildirilen yüksek mortalite oranlarına rağmen konstriktif perikarditli (CP) hastalarda tercih edilmesi gereken bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Konstriktif perikardit; Perikardiyektomi; Mortalite

Geliş Tarihi: 14.11.2018 - Kabul Tarihi: 28.12.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index