Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67884

Comparison of the Effectivity of Tracheal Ultrasonography and Conventional Formulas in
Determination of Endotracheal Tube Diameter in Pediatric Patients Undergoing Cardiac Surgeries

Pediyatrik Kalp Cerrahisi Olgularında Endotrakeal Tüp Çapının Belirlenmesinde
Klasik Formüllerle, Trakeal Ultrasonografinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Dilek Mersin Özcanoğlu1, Neşe Kutlutürk Şahin2, Berna Türkay1


1 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: In this study; we aimed to compare the effectiveness of tracheal ultrasonography (t-USG), a new application, to the frequently used formulas in determination of ETT diameter and the contribution of it to patient safety.

Materials and Method: Tracheal USG was performed by a radiologist one day before the surgery and the tracheal diameter was measured from the subglottic level. On the operation day, ETT diameter was calculated for each patient according to the Cole's Formula, which is the most frequently used formula based on age.Demographic data of the patients,applied ETT sizes,appropriate ETT numbers according to Cole's Formula and the preoperatively measured ETT numbers by tracheal USG were compared.

Results: %53 of the patients (n=16) were male, %47 of them (n=14) were female and the average age was 10,9±5,7 months. %37 of the patients (n=11) had cyanotic CHD while %63 (n=19) had acyanotic CHD.The average diameter, measured by tracheal USG was 4,52±0,52 mm, measured by Cole's Formula was 4,23±0,12 mm and the average diameter clinically applied was 4,45±0,50 mm. Measurements obtained by tracheal USG were significantly higher than the measurements calculated by Cole's Formula (p<0,05). However, there was no statistically significant difference between the measurements clinically obtained and the measurements calculated by both tracheal USG and Cole's Formula (p>0,05). A positive, statistically significant and intermediate correlationwas found betweenETT diameters calculated by tracheal USG and Cole's Formula(r=0,48, p<0,01)

Conclusion: Performing tracheal USG preoperatively in pediatric patients of 0-2 ages is more effective,reliable and non-invasive in determining the ETT diameter than conventional formulas

Keywords: Pediatric endotracheal tube; Subglottic diameter; Ultrasonography

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada havayolu açıklığının sağlanmasında ,uygulanan entübasyon tüp çapının doğru belirlenmesi için sık kullanılan klasik formüllerle, yeni bir uygulama olan trakeal ultrasonografinin etkinliğinin karşılaştırılmasını ve hasta güvenliğine olan katkısını değerlendirilmeyi amaçladık.

Hastalar ve Metod: Olgulara operasyondan bir gün önce trakeal ultrasonografi(USG) işlemi uygulanarak subglottik alandan trakeal çap ölçüldü. . Operasyon günü Cole formülüne göre Endotrakeal Tüp(ETT) çapı her çocuk için hesaplandı.Cole formülüne göre uygun entübasyon tüp numaraları,uygulanan tüp numarası ve preoperatif olarak ölçülmüş olan subglottik trakea ultrasonografi sonucuna göre belirlenen ETT değerleri karşılaştırıldı

Bulgular: Olguların %53'ü (n=16) erkek % 47'si (n=14) kadın ve ortalama yaşı 10,9±5,7 ay idi. %37'sinde (n=11) siyanotik konjenital kalp hastalığı ve %63'ünde (n=19) asiyanotik konjenital kalp hastalığı mevcuttu Trakeal USG ile ölçülen çap ortalaması 4,52±0,52 mm, Cole formülü ile hesaplanan çap 4,23±0,12 ve klinik çap 4,45±0,50 mm olarak hesaplandı. Trakeal USG ile elde edilen ölçümler, Cole formülü ile hesaplanan ölçümlerden anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p<0,05). Bununla birlikte gerek trakeal USG gerekse Cole formülü ile hesaplanan ölçümler ile klinikte elde edilen ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0,05).Trakeal USG ile Cole formülü ile hesaplanan endotrakeal tüp çapı ölçümleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ve orta düzeyde bir korelasyon (ilişki) tespit edilmiştir (r=0,48, p<0,01).

Sonuç: Pediyatrik vakalarda 0-2 yaş grubundaki olgularda operasyondan önce trakea USG yapılması klasik formüllere göre entübasyon tüp çapının belirlenmesinde etkin,güvenilir ve non invaziv bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi; Subglottik çap; Pediatrik endotrakeal tüp

Geliş Tarihi: 02.11.2018 - Kabul Tarihi: 10.01.2019

[ PDF ]
<< Back Print
index