Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67913

The Evaluation of Acute Kidney Injury After Pediatric Heart Surgery
By Using "pediatric Rifle Criteria"

Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarının
"pediyatrik Rıfle Kriterleri" Kullanılarak Değerlendirilmesi

Mehmet Dedemoğlu1, Fatih Öztürk2, Deniz Günay2, Muharrem Dağlı3, Ekin Can Çelik4, Murat Sezgin5, Emre Selçuk6, Davut Çekmecelioğlu3, Hakan Ceyran3


1 Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Mersin, Türkiye

2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı İktisadi İşletmesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

4 Şırnak Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Şırnak, Türkiye

5 Tunceli Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Tunceli, Türkiye

6 Muş Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Muş, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study is to use pRIFLE classification for the determination and staging of postoperative acute kidney injury in patients undergoing pediatric cardiac surgery and is to compare of postoperative results between patients with and without kidney injury

Materials and Method: Between April 2012 and 2013,all patients undergoing congenital heart surgery were retrospectively reviewed.pRIFLE criteria was used for the determination and staging of acute kidney injury.Primary outcome of interest was the determination and staging of acute kidney injury in the postoperative period by pRIFLE criteria and to compare of postoperative results between patients with and without kidney injury

Results: 105 consecutive patients were included in the study. 45 (42.9%) patients with acute kidney injury were defined as group 1 and others as group 2. Mean age was significantly lower in group 1 (p:0.001). According to the operative data, the mean cardiopulmonary bypass time was significantly higher (p:0.04) and the hypothermia was significantly lower in group 1 (p:0.001). No statistically significant difference was observed between the groups in terms of mortality (p:0.65). The mean duration of mechanical ventilation and intensive care unit stay was significantly higher in group1(p:0.004 and0.04,respectively),but there was no difference between the groups in terms of hospital stay(p:0.53)

Conclusion: There is a high risk for developing acute kidney injury in patients undergoing congenital cardiac surgery and it may affect postoperative outcomes.For this reason,we recommend to use pRIFLE criteria which are almost costless,easy and fast in order to predict the renal damage for early detection and intervention in acute kidney injury

Keywords: Acute kidney injury; Congenital heart diseases; pRIFLE criteria

ÖZET

Giriş: Pediyatrik kalp cerrahisi uygulanan hastalarda, postoperatif akut böbrek hasarının belirlenmesi ve mevcut hasarın derecesinin evrelenmesi için pRIFLE sınıflaması kullanılması ile bu hasta grubu ve böbrek hasarı olmayan hasta grupları arasında postoperatif sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır

Hastalar ve Metod: Nisan 2012 ile Nisan 2013 tarihleri arasında kliniğimizde konjenital kalp hastalığı nedeniyle ameliyat edilen tüm hastalar geriye dönük olarak incelendi. Akut böbrek hasarının belirlenmesi ve evrelenmesi için pRIFLE kriterleri kullanıldı. Primer olarak önem verilen sonuçlar, postoperatif dönemde akut böbrek hasarı gelişen olguların pRIFLE kriterleri ile belirlenmesi, hasar derecesinin pRIFLE evreleri ile gösterilmesi, böbrek hasarı olguları ile böbrek hasarı olmayan olgular arasında operatif verilerin ve postoperatif sonuçların karşılaştırılması idi

Bulgular: Çalışmaya ardışık 105 hasta dahil edildi. Akut böbrek hasarı tespit edilen 45 (%42,9) hasta grup 1 olarak, diğerleri grup 2 olarak tanımlandı. Preoperatif verilerden ortalama yaş grup 1'de anlamlı olarak düşüktü (p:0,001). Operatif verilerden kardiyopulmoner bypass süresi grup 1'de anlamlı olarak yüksekti (p:0,04) ve hipotermi anlamlı olarak düşüktü (p:0,001). Postoperatif dönemde, mortalite açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi (p: 0,65). Hastaların mekanik ventilasyon ve yoğun bakım kalış süreleri, grup 1'de anlamlı olarak yüksek (sırasıyla p: 0,004 ve 0,04) iken, hastane kalış süreleri açısından gruplar arasında fark yoktu (p: 0,53)

Sonuç: Pediyatrik kalp cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif dönemde akut böbrek hasarı gelişme riski yüksektir ve bu durum postoperatif sonuçları etkilemektedir. Bu nedenle perioperatif dönemde bu hasardan korunma ve erken dönemde müdahale yönetiminin gerçekleştirilmesi için hasarın öngörüsünün yapılması amacıyla neredeyse maliyetsiz, kolay ve hızlı sonuç alınan pRIFLE kriterlerinin kullanılmasını önermekteyiz

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı; Konjenital kalp hastalıkları; pRIFLE kriterleri

Geliş Tarihi: 12.01.2019 - Kabul Tarihi: 13.01.2019

[ PDF ]
<< Back Print
index