Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67938

Alternative Treatment of Superficial Saphenous Venous Insufficiency:
Ligation With the Guidance of Stripper

Yüzeyel Seyreden Safen Ven Yetmezliğinin Alternatif Tedavi:
Stripper Yardımı ile Ligasyon

Erhan Kaya


Özel Pendik Bölge Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Endovenous techniques are accepted as the first-line treatment in superficial venous insufficiency. However, application of these techniques can be restricted in cases where the saphenous vein is located superior of the fascia and close to the dermis. In this article, we present the outcomes of alternative surgical techniques applied for superficial venous insufficiency.

Materials and Method: A total of 78 patients undergoing ligation and division the saphenous vein in the dates between 01.01.2016-01.18.2018 were included. Postoperative saphenous vein flow and complications such as ecchymosis, phlebitis and burns were evaluated retrospectively.

Results: The mean age was 44.8± 7.6 and 63% (n=49) of the patients were women. In the postoperative period there was no skin complications, except 3 short period parasthesia (% 3.8) and 2 minimally ecchymosis. Additionally, according to the post-operative Doppler ultrasonographic examinations, no saphenous vein reflux was detected in any patients.

Conclusion: Ligation and division of the saphenous vein decreases the rates of postoperative skin complications in patients with superficial venous insufficiency. This technique can be kept in mind as an alternative surgical method with its low skin complication rates and its cost effectivity.

Keywords: Phlebitis; Saphenous vein; Venous insufficiency

ÖZET

Giriş: Endovenöz teknikler yüzeyel venöz yetmezlik tedavisinde tercih edilen ilk yöntem olup, safen venin fasianın üzerinde seyrettiği durumlarda kullanımı kısıtlanmaktadır. Bu makalede yüzeyel seyreden safen venlerin cerrahi tedavisinde alternatif cerrahi teknik yöntemi ve bu yönteme ait sonuçlarımız bildirilmektedir.

Hastalar ve Metod: Çalışmada 01.01.2016-01.18.2018 tarihleri arasında arasında stripper vasıtası ile segmental safen ven ligasyonu uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların dosyaları incelenerek postoperatif dönemde ekimoz, flebit, cilt yanığı ve safen ven açıklığı değerlendirildi.

Bulgular: Bu dönemde 78 hastaya stripper aracılığı ile safen ven ligasyon ameliyatı uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 44.8±7.6 olup, %63'ü (n=49) kadın idi. Postoperatif dönemde hiçbir hastada cilt komplikasyonuna rastlanmadı. Postoperatif kontrol Dopler ultrasonografide hiçbir hastada safen vende reflü saptanmadı.

Sonuç: Safen venin aralıklı ligasyonu yüzeyel safen ven yetmezliğinin cerrahi tedavisinde cilt komplikasyon riskini azaltan bir yöntemdir. Bu yöntem düşük maliyet ve lokal komplikasyon avantajı ile yüzeyel venöz yetmezlik tedavisinde alternatif yöntem olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Flebit; Safen ven; Venöz yetmezlik

Geliş Tarihi: 05.10.2018 - Kabul Tarihi: 21.01.2019

[ PDF ]
<< Back Print
index