Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67595

Is There A Correlation Between "gose Index" and Atrial Arrhythmia Development With
Electrocardiographic P Wave Properties In Patients With Ebstein's Anomaly?

Ebstein Anomalili Hastalarda Elektrokardiyografik P Dalga Özellikleri ile
"gose İndeksi" ve Atriyal Aritmi Gelişmesi Arasında Korelasyon Var mı?

Taner Kasar1, Cansaran Tanıdır1, Pelin Ayyıldız1, Erkut Öztürk2, Yakup Ergül1, Alper Güzeltaş1


1 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Gelişim Üniversitesi, Çocuk Kardiyoloji kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Ebstein's anomaly (EA) is a congenital malformation of the tricuspid valve.In this study, it is aimed to examine the relationship between Great Ormond Street Score (GOSE) index and P wave characteristics in patients with EA.

Materials and Method: Unoperated patients with EA were evaluated retrospectively. Echocardiographic GOSE indices were calculated for each patient.The p-wave characteristics on the 12-channel ECG were also evaluated simultaneously.

Results: There were 24 cases with EA in the study. Median age was 12 months (range1 day to 8 years). Median p wave dispersion was 18 msn (range: 8-36 msn), median p max duration was 86 msn(range: 58-104 msn), median p min duration was 62 ms (range: 18-88 msn) and median p amplitude was 2.7 mm (range: 1.2-5 mm). Atrial arrhythmia was detected in 8 cases. In the arrhythmia group, p dispersion and p max duration were significantly higher than the non-arrhythmic group (p <0.05). Median GOSE index was measured as 0.62 (range 0.2-1.3). GOSE index grade is detected as Grade 1 in 8 cases, Grade 2 in 12 cases and Grade 3 in 4 cases. When the patients' GOSE index and p-wave characteristics are evaluated; a positive correlation was found between p max(r =0.5,p=0.02) and p amplitude (r =0.780, p=0.001). There was no significant correlation between p dispersion and p minimum durations (p> 0.05).

Conclusion: In cases with EA, the GOSE index can be estimated, especially by evaluating the p wave maximum duration and amplitude. Thus, clinicians may have an idea about the prognosis of cases with EA by evaluating the p-wave changes in ECG and especially the development of supraventricular arrhythmia.

Keywords: Children, Ebstein's anomaly, GOSE index, p wave characteristics

ÖZET

Giriş: Ebstein anomalisi(EA) triküspit kapağın konjenital bir malformasyonudur.Bu çalışmada EA'li olgularda Great Ormond Street Score(GOSE) indeksi ile P dalga özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı.

Hastalar ve Metod: Ameliyat olmamış ve EA tanısı alan olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ekokardiyografik olarak GOSE indeksleri hesaplandı. Eş zamanlı çekilen 12 kanallı EKG'deki p dalga özellikleri (P maximum, P minumum, P dispersiyon, P amplitüdü) ölçüldü. Sonuçlar değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada EA'li 24 olgu mevcuttu. Ortanca p dalga dispersiyonu 18 msn (Aralık: 8-36 msn), ortanca p maksimum süresi 86 msn (aralık: 58-104 msn), ortanca P minumum süresi 62 msn (aralık: 18-88 msn) ve ortanca p amplitüdü 2.7 mm (aralık: 1.2-5 mm) olarak hesaplandı. Atriyal aritmi 8 olguda saptandı. Aritmisi olan grupta nonaritmik grupta p dispersiyon ve P maksimum süresi anlamlı olarak daha yüksekti (p< 0.05). Ortanca GOSE indeksi 0.62 (aralık: 0.2-1.3) olarak ölçüldü. GOSE indeksi derecesi 8 olguda Grade 1; 12 olguda Grade 2 ve 4 olguda Grade 3 olarak saptandı.Hastaların GOSE indeksi ile p dalga özellikleri değerlendirildiğinde; P maksimum (r=0.5, p=0.02) ve p amplitüdü (r=0.780, p=0.001) arasında pozitif yönde bir ilişki saptandı. P dispersiyonu ve P minumum süreleri arasında anlamlı ilişki gözlenmedi (p>0.05).

Sonuç: EA'li olgularda özellikle P dalga maksimum süresi ve amplitüdü değerlendirilerek GOSE indeksi tahmin edilebilir. Böylece klinisyenler EKG'deki p dalga değişiklikleri ile EA'li olguların prognozu hakkında ve özellikle supraventriküler aritmi gelişimi yönünden fikir sahibi olabilirler.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ebstein Anomalisi, GOSE indeksi, p dalga özellikleri

Geliş Tarihi: 04.10.2018 - Kabul Tarihi: 01.11.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index