Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67426

Blood Transfusion Effect On Hospital Mortality
During Coronary Artery Bypass Grafting

Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sırasında Yapılan
Kan Transfüzyonun Hastane Mortalitesi Üzerine Etkisi

Mehmet Kalender1, Ahmet Nihat Baysal2, Mustafa Dağlı2, Mehmet Orkun Şahsıvar2, Hayat Gökmengil2


1 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kocaeli, Türkiye

2 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Konya, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Blood transfusion in cardiac surgery patients may cause mortality although under specific conditions it is a life saver. Recently published papers advocate reducing blood products due to transfusion caused early and long term mortality. It is unclear in cardiac surgery patients which period of perioperative transfusion time is more hazardous. In this particular report we studied perioperative mortality according to transfusion.

Materials and Method: A total of 137 patients (29 female) included from April 2008 to February 2013. Target hematocrit levels during cardiopulmonary bypass were (HTC) 20-25% and post cardiopulmonary bypass target hematocrit levels were 25-30%. During postoperative follow up if patients had symptoms due to anemia transfusion provided. Otherwise postoperative target lowest hemotocrit level was 26%.Fresh frozen plasma used either for volume expansion and correction of coagulopathy. Correction of anemia we have only used erythrocyte suspension.

Results: A total of 137 patients participated in this study. Of those 108 were male (78.8%). Mean age of study group was 60.88±9.84 years ranging 36-82 years. We observed hospital mortality in 28 (20.4%) patients. Intraoperative 2 or more transfusion of Erythrocyte Suspension has 81.65% specifically and 46.43% sensitivity to expect mortality.

Conclusion: Intraoperative transfusion during cardiopulmonary bypass has negative effect on hospital mortality. As such necessary precautions should be taken to avoid transfusion

Keywords: Blood transfusion, Cardiac surgery, Mortality

ÖZET

Giriş: Kan transfüzyonu kalp cerrahisinde hayat kurtarıcı olabildiği gibi ölümcül de olabilmektedir. Son yıllarda kan ürünlerinin kullanımının azaltılması yönünde deliller artmıştır. Kan ürünlerinin hem erken dönem hem de geç dönem artmış mortalite ile birlikteliğini destekleyen pek çok yazı mevcut. Ancak transfüzyonun açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda hangi aşamada daha tehlikeli olduğuna dair delil az bulunmakta. Bu sebeple biz intraoperatif kan transfüzyonu uygulanmış hastalarda görülen mortalite oranı ile postoperatif kan transfüzyonu uygulanmış hastalarda görülen mortaliteyi kıyasladık.

Hastalar ve Metod: Çalışma Nisan 2008 ve Şubat 2013 tarihlerinde 108'i (%78.8) erkek, 29'u (%21.2) kadın olmak üzere toplam 137 olgu ile yapılmıştır. Çalışmaya dahil ettiğimiz hastalarda kardiyo pulmoner baypas (CPB) sırasında hedef hematokrit (HTC) %20-25 CPB sonrasıda hedef %25-%30 olarak belirlendi. Postoperatif döenmde hastalarımızda eğer anemiye sekonder semptom yok ise hedef htc %26 nın üzeri olarak belirlendi. Ancak semptomatik hastalarda semptom giderilmesi hedeflendi. Taze donmuş plazma (TDP) sadece hacim genişletmek için değil ayrıca koagulapatinin düzeltilmesi içinde kullanıldı. Anemi düzeltilmesi için sadece Eritrosit Süspansiyonu (ES) transfüzyonu sağlandı.

Bulgular: Çalışma 108'i (%78.8) erkek, 29'u (%21.2) kadın olmak üzere toplam 137 olgu ile yapılmıştır. Olguların yaşları 36 ile 82 yıl arasında değişmekte olup, ortalama yaş 60.88±9.84 yıldır. Olguların 109'u (%79.6) yaşamakta iken, 28'i (%20.4) ex olmuştur. Operasyon sırasında kullanılan eritrosit miktarı 2 ve daha fazla olduğunda exitusu öngörmedeki duyarlılığı %46.43, özgüllüğü %81.65, pozitif kestirim değeri %36.39 ve negatif kestirim değeri %85.58 saptanmıştır.

Sonuç: Baypas uygulanan hastalarda intraoperatif transfüzyon hastane mortalitesi üzerine olumsuz etkisi mevcut. Bu haliyle peroperatif dönemde tranfüzyondan kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması uygun olur.

Anahtar Kelimeler: Kan transfüzyonu, kalp cerrahisi, mortalite

Geliş Tarihi: 03.09.2018 - Kabul Tarihi: 01.11.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index