Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.53809

Inappropriate ICD Shocks in Patients With ICD Implantation:
Demographics and Predictors

Özkan Candan


İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

ABSTRACT

Introduction: Inappropriate ICD shocks may negatively affect quality of life and lead to arrhythmias and psychiatric problems. In this study, we investigated demographic and clinical characteristics of patients presented to our emergency department with ICD shocks and the predictors leading to inappropriate ICD shocks.

Materials and Method: A total of 64 patients presented to the emergency department with ICD shocks were included in the study. Clinical data of the patients were retrospectively obtained. Patients&#39; clinical features, left ventricular ejection fraction (LVEF), drugs used, and electrocardiographic (ECG) data at the time of implantation were obtained.

Results: Of the patient presented, 82% were male and the mean age was found as 56.6±15.8. Fourty nine (76%) patients experienced appropriate and 15 (34%) patients inappropriate ICD shocks. The most common findings in the patients presented with inappropriate ICD shocks included atrial fibrillation in 8 (53%) patients, supraventricular tachycardia in 6 (40%) patients and lead sensing problem in 1 (7%) patient. Compared with the patients presented with appropriate shocks, patients with inappropriate ICD shocks were younger, have less coronary artery disease, more common history of atrial fibrillation before implantation and shorter time from implantation to first inappropriate shock. In multivariate logistic regression analysis; age and a history of atrial fibrillation were found as independent predictors for inappropriate ICD shocks.

Conclusion: Presence of atrial fibrillation is the most common rhythm problem that causes inappropriate ICD shocks. History of previous atrial fibrillation and a younger age are predicting clinical parameters for inappropriate ICD shocks.

Keywords: Inappropriate ICD Shock, atrial fibrillation

ICD İmplantasyonu Yapılan Hastalarda Uygunsuz ICD Şoklaması:
Demografik Özelikler ve Öngördürücüler

Özkan Candan


İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

ÖZET

Giriş: Uygunsuz ICD şokları yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir, aritmiye ve psikiyatrik sorunlara yol açabilir. Biz çalışmamızda acil servisimize ICD şoklamasıyla başvuran hastaların demografik, klinik özeliklerini ve uygunsuz ICD şoklamasına yol açan öngördürücüleri araştırdık.

Hastalar ve Metod: Acil servise ICD şoklamasıyla başvuran 64 hasta çalışmaya alındı. Hastalara ait klinik veriler retrospektif olarak elde edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların klinik özelikleri, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), kullandıkları ilaçlar, implantasyon anındaki elektrokardiyogramlarına (EKG) ait veriler elde edildi.

Bulgular: Başvuran hastaların % 82 si erkek ve ortalama yaş (56.6±15.8) tespit edildi. 49 (%76) hastada uygun şoklama tespit edilirken 15 (% 34) hastada uygunsuz ICD şoklaması tespit edildi. Uygunsuz ICD şoklama ile başvuran hastalarda sırasıyla en sık atrial fibrilasyon 8 (%53), supraventriküler taşikardi 6 (%40), ve lead algılama sorunu 1 (%7) hastada saptandı. Uygunsuz ICD şoklaması olan hastalar uygun şoklamayla başvuran hastalarla kıyaslandığında daha genç yaşa, daha az koroner arter hastalığına, implantasyon öncesi daha fazla atrial fibrilasyon öyküsüne ve implantasyondan sonra ilk şoklamaya kadar daha kısa süreye sahip olan hastalardı. Multivariate logistik regresyon analizi sorası yaş, atrial fibrilasyon öyküsü varlığı uygunsuz ICD şoklaması için bağımsız öngördürücü olduğu bulundu

Sonuç: Atrial fibrilasyon varlığı uygunsuz ICD şoklamasına neden olan en sık ritm sorunudur. Daha önce atrial fibrilasyon öyküsünün olması ve genç yaşta olmak, uygunsuz ICD şoklaması için öngördürücü klinik parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: Uygunsuz ICD şok, atrial fibrilasyon

Geliş Tarihi: 11.02.2017 - Kabul Tarihi: 05.03.2017

Uzm. Dr. Özkan Candan

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

E-mail: oz_candan@hotmail.com

[ PDF ]
<< Back Print
index