Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.50722

Galectin-3 In Middle-aged Patients With First Episode Of Non-valvular Atrial Fibrillation:
A Speckle Tracking Study

Alev Kılıçgedik1, Süleyman Çağan Efe1, Ahmet Seyfettin Gürbüz1, Emrah Acar1,
Mehmet Fatih Yılmaz1, Fatih Yılmaz1, Ali Yaman1, Gökhan Kahveci1, İbrahim Akın Izgi1, Cevat Kırma1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

ABSTRACT

Introduction: We aimed to examine the relationship of early stage of atrial fibrosis and reduced atrial deformation with serum galectin concentration in patients with a first episode of non-valvular atrial fibrillation (AF)

Materials and Method: This study prospectively enrolled 34 patients who were admitted to our emergency service and required either a medical or electrical cardioversion due to a first episode of AF, without any structural or coronary heart disease and with normal left atrial (LA) size and 31 control subjects. Echocardiographic parameters and serum galectin levels were measured.

Results: The avarage age was 48.5±10.4 years. Galectin values were not significantly different between the AF and control groups (r ꞊ 0.42 ; p ꞊ 0.51) and were found negatively correlated with peak negative SR on apical four chamber (r ꞊ -0.31 , p ꞊ 0.02) and two chamber (r ꞊ -0.25 , p ꞊ 0.04) views . Compared with the control group, the AF group had significantly lower values of peak systolic strain on four chamber view (p ꞊ 0.037), peak late diastolic strain ( p ꞊ 0.04), peak positive SR on apical four-chamber view (p ꞊ 0.04) and peak late negative SR on apical four chamber (p ꞊ 0.03) and two-chamber (p ꞊ 0.02) views.

Conclusion: Middle aged patients with first episode of AF, and normal LA sizes had reduced LA reservoir and active atrial functions. Although beginning signs of LA functional remodeling were shown on strain and SR imaging, these were not reflected by serum galectin levels.

Keywords: Atrial fibrillation, strain, strain rate, galectin

İlk Atak Non-valvular Atrial Fibrilasyonlu Orta Yaşlı Hastalarda Galectin-3

Alev Kılıçgedik1, Süleyman Çağan Efe1, Ahmet Seyfettin Gürbüz1, Emrah Acar1,
Mehmet Fatih Yılmaz1, Fatih Yılmaz1, Ali Yaman1, Gökhan Kahveci1, İbrahim Akın Izgi1, Cevat Kırma1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

ÖZET

Giriş: Biz bu çalışmada ilk atak non-valvular AF li orta yaşlı hasta grubunda serum galectin konsantrasyonu ile atrial fibrosisin erken evresi arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Hastalar ve Metod: Bu çalışmaya acil servisimize ilk atak atrial fibrilasyon ile başvuran, medikal ya da elektriki kardiyoversiyon yapılmış, yapısal ya da koroner kalp hastalığı olmayan normal LA boyuta sahip 34 hasta ve 31 kontrol hastası prospektif olarak dahil edildi. Ekokardiyografik bulgular kayıt altına alındı ve serum galectin düzeyleri ekokardiyografi öncesi alınan kan örneklerinden ölçüldü.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 48.5±10.4 yıldı. Galectin değerleri arasında AF ve kontrol grubu arasında anlamlı fark saptanmadı (r ꞊ 0.42 ; p ꞊ 0.51) ve apikal dört boşluk (r ꞊ -0.31 , p ꞊ 0.02) ve iki boşluk görüntüden (r ꞊ -0.25 , p ꞊ 0.04) pik negatif SR ile negatif korele bulundu . Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, AF grubunda dört boşluk görüntüden pik sistolik strain (p ꞊ 0.037) , pik geç diastolik strain ( p ꞊ 0.04), pik positif SR (p ꞊ 0.04) ve pik geç negatif SR apikal dört (p ꞊ 0.03) ve iki boşluk (p ꞊ 0.02) görüntüden değerleri anlamlı olarak daha düşük olarak bulunmuştur.

Sonuç: İlk atak AF li orta yaşlı ve normal LA boyutuna sahip hastalarda LA rezervuar ve aktif atrial fonksiyonlar azalmıştır. Strain ve SR görüntüleme ile gösterilmiş LA fonksiyonel remodeling belirtileri başlamış olmasına rağmen bu durum serum galectin düzeyleri ile tam olarak gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, strain, strain rate, galectin

Geliş Tarihi: 17.01.2017 - Kabul Tarihi: 26.02.2017

Uzm. Dr. Alev Kılıçgedik

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

E-mail: akilicgedik@yahoo.com

[ PDF ]
<< Back Print
index