Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.50667

Serum Thiol-disulphide Homeostasis and Endocan Levels In Patients
Who Underwent Diagnostic Exercise Electrocardiography Test

Emrullah Kızıltunç1, Burcu Uğurlu Ilgın1, Harun Kundi1, Hülya Çiçekçioğlu1,
Canan Topçuoğlu2, Mustafa Çetin1, Birsen Gülkan1, Ender Örnek1


1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medical Biochemistry, Ankara

ABSTRACT

Introduction: Inflammation and oxidative stress is associated with increased cardiovascular risk. Parameters derived from exercise electrocardiography(ECG) test like Duke treadmill score and heart rate recovery(HRR) have prognostic importance and can be used for cardiovascular risk prediction. Endocan and thiol/disulphide homeostasis are emerging biomarkers which reflect the inflammatory and oxidative status. The aim of this study is to investigate serum thiol/disulphide homeostasis and endocan levels in an exercise ECG testing patient cohort and to evaluate the association of these markers with Duke treadmill score and HRR.

Materials and Method: Patients who underwent diagnostic exercise ECG test were divided into two groups according to Duke score and HRR. Serum endocan levels and thiol/disulphide homeostasis were compared between high Duke score - low/intermediate Duke score groups and blunted-normal HRR groups.

Results: Serum endocan levels were similar between the groups according to Duke treadmill score and HRR. Thiol/disulphide ratio was significantly lower in patients with blunted HRR than the patients with normal HRR. Serum native thiol levels, total thiol levels and total thiol/disulphide ratio were significantly elevated in patients with a high Duke score than the patients with low/intermediate Duke score. Native thiol levels and total thiol levels were significantly correlated with Duke score. Multivariate regression analysis revealed that hypertension and diabetes were the independent predictors of blunted HRR; hypertension and low endocan levels were independent predictors of low/intermediate Duke score.

Conclusion: Serum thiols levels are correlated with Duke score and low endocan levels are associated with low/intermediate Duke score.

Keywords: Inflammation, oxidative stress, Duke score, thiol/disulphide homeostasis, endocan

Tanısal Egzersiz Elektrokardiyografi Testi Yapılan Hastalarda
Serum Tiyol Disulfid Dengesi ve Endokan Düzeyleri

Emrullah Kızıltunç1, Burcu Uğurlu Ilgın1, Harun Kundi1, Hülya Çiçekçioğlu1,
Canan Topçuoğlu2, Mustafa Çetin1, Birsen Gülkan1, Ender Örnek1


1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medical Biochemistry, Ankara

ÖZET

Giriş: İnflamasyon ve oksidatif stres artmış kardiyovasküler risk ile ilişkilidir. Duke koşu bandı skoru ve kalp hızı toparlanması (KHT) gibi egzersiz elektrokardiyografi (EKG) testinden türetilen parametreler prognostik öneme sahiptir ve kardiyovasküler risk tahmini için kullanılabilir. Endokan ve tiyol / disülfid dengesi, inflamatuar ve oksidatif durumu yansıtan yeni biyolojik belirteçlerdir. Bu çalışmanın amacı, bir egzersiz EKG testi yapılan hastalarda serum tiyol / disülfid dengesi ve endokan düzeylerini araştırmak ve bu belirteçlerin Duke treadmill skoru ve KHT ile ilişkisini değerlendirmektir.

Hastalar ve Metod: Tanısal egzersiz EKG testi yapılan hastalar Duke skoru ve KHT'ye göre iki gruba ayrıldı. Yüksek Duke skoru - orta / düşük Duke skoru grupları ile künt ve normal KHT grupları arasında serum endokan düzeyleri ve tiyol / disülfid dengesi karşılaştırıldı.

Bulgular: Serum endokan düzeyleri, Duke treadmill skoru ve KHT'ye göre gruplar arasında benzerdi. Tiyol / disülfid oranı, azalmış KHT'li hastalarda normal KHT'li hastalara göre anlamlı derecede düşüktü. Yüksek Duke skoru olan hastalarda, düşük / orta Duke skoru olan hastalara göre, serum nativ tiyol düzeyleri, total tiyol düzeyleri ve total tiyol / disülfid oranı anlamlı olarak yüksekti. Doğal tiyol düzeyleri ve total tiyol düzeyleri Duke skoru ile anlamlı korelasyon göstermekteydi. Çok değişkenli regresyon analizinde, azalmış KHT'inin bağımsız ön gördürücüleri hipertansiyon ve diyabet varlığı; düşük / orta Duke skorunun bağımsız öngördürücüleri ise hipertansiyon varlığı ve düşük endokan düzeyleridir.

Sonuç: Serum tiyol düzeyleri Duke skoru ile ilişkilidir ve düşük endokan seviyeleri düşük / orta Duke skoru ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, oksidatif stres, Duke skoru, tiyol disülfid dengesi, endokan

Geliş Tarihi: 18.12.2016 - Kabul Tarihi: 12.02.2017

Uzm. Dr. Emrullah Kızıltunç

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği, Ankara

E-mail: e.kiziltunc@gmail.com

[ PDF ]
<< Back Print
index