Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.48590

Cardiac Myxoma : Fourteen-year Experience Of A Tertiary Reference Center

Yiğit Çanga1, Mehmet Baran Karataş1, Ali Nazmi Çalık1, Tahir Bezgin2,
Veysel Ozan Tanık3, Ufuk Yıldız1, Emir Renda1, Tolga Sinan Güvenç1,
Can Yücel Karabay1, Ömer Kozan1


1 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

2 Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli

3 Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hakkari

ABSTRACT

Introduction: Myxoma is the most common primary cardiac tumor frequently diagnosed between ages of 30 to 60. Myxomas are encountered more frequently in women. They are mostly located in the left atrium. We conducted a retrospective study in which we observed demographic, clinic, pathologic and echocardiographic findings with short and long-term results of myxomas. Also we researched risk factors of the patients who represented with embolism.

Materials and Method: In this retrospective study , we searched the database of our hospital by using the keyword "myxoma" between March 2001 - January 2015. 66 patients were included in the study whose cardiac tumors were resected and confirmed as myxoma after pathologic evaluation.

Results: The mean age of our surgically treated patients was 55 ± 12.3. 40 (%60.6) of them were female. The most common symptom was dyspnea. An embolic event was noted in %19.7 of patients. Myxomas were mostly located in the left atrium. A total of 4 (%6) patients showed tumor recurrence and only one patient died during the follow-up. As the patients were compared regarding to embolic phenomenon ; male gender, location at the roof of the left atrium and irregular surface characteristics were more frequently associated with embolism.

Conclusion: In our study , thromboembolic events as an important complication of myxomas were associated with male gender and location at the roof of the left atrium, contrary to previous studies. However, in accordance with other studies type 1 myxomas were significantly more prevalent in our patients with the diagnosis of embolism.

Keywords: Echocardiography, embolism, myxoma

Kardiyak Miksoma: Tersiyer Bir Referans Merkezinin 14 Yıllık Deneyimi

Yiğit Çanga1, Mehmet Baran Karataş1, Ali Nazmi Çalık1, Tahir Bezgin2,
Veysel Ozan Tanık3, Ufuk Yıldız1, Emir Renda1, Tolga Sinan Güvenç1,
Can Yücel Karabay1, Ömer Kozan1


1 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

2 Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli

3 Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hakkari

ÖZET

Giriş: Miksomalar sıklıkla 30 ile 60 yaş aralığında tanı alan en sık görülen primer kardiyak tümörlerdir. Miksomalar kadınlarda daha sık görülürler. En sık olarak sol atriyum yerleşimlidirler. Biz retrospektif tek merkezli bu çalışmamızda miksomaların demografik, klinik, patolojik ve ekokardiyografik özellikler ile birlikte kısa ve uzun dönem sonuçlarını sunduk. Ayrıca emboli kliniği ile başvuran miksoma hastalarındaki risk faktörlerini araştırdık.

Hastalar ve Metod: Retrospektif tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmada üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastanemizin veritabanında cerrahi epikrizleri Mart 2001 - Ocak 2015 tarih aralığında "miksoma" anahtar kelimesi ile tarandı. Cerrahi olarak rezeke edilmiş ve patolojik olarak kesin tanısı konmuş olan 66 hasta çalışmamıza dahil edildi.

Bulgular: Miksoma tanısıyla elektif cerrahi uygulanan hastalarımızın ortalama yaşları 55 ± 12.3 yıl idi. 40 (%60.6) hasta kadın cinsiyetindeydi. En sık görülen semptom dispneydi. Hastaların %19.7'sinde geçirilmiş bir emboli atağı mevcuttu. Miksomalar en sık sol atriyumdan köken almaktaydı. Takip süresince 4 (%6) hastada nüks, sadece 1 hastada ölüm görüldü. Emboli geçiren ve geçirmeyen gruplar kıyaslandığında emboli geçiren grupta erkek cinsiyet, sol atriyum çatısında yerleşim ve irregüler yüzey istatiksel anlamlı olarak daha fazla saptandı.

Sonuç: Bizim çalışmamızda, miksomaların önemli bir komplikasyonu olan embolik olaylar, önceki çalışmalardan farklı olarak erkek cinsiyet ve sol atriyum çatısından köken alan miksomalar ile ilişkili bulunmuştur. Tip 1 miksomalar da diğer çalışmalar ile benzer şekilde emboli tanısı olan hastalarımızda anlamlı derecede daha fazla saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Miksoma, emboli, ekokardiyografi

Geliş Tarihi: 02.12.2016 - Kabul Tarihi: 17.01.2017

Uzm. Dr. Yiğit Çanga

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

E-mail: canga81@hotmail.com

[ PDF ]
<< Back Print
index