Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.39339

Association Between Platelet/lymphocyte Ratio and CHA2DS2-VASc Score
in Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation

Faysal Şaylık1, Murat Selçuk1, Mustafa Etli2


1 Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Van

2 Niğde Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Klinieği, Niğde

ABSTRACT

Introduction: The most commonly used scoring system in determination of risk of thromboembolism in Atrial Fibrillation (AF) patients is CHA2DS2-VASc score. Platelet/Lymphocyte ratio (PLR) is recently reported as an important indicator of inflammation especially in patients with malignancy. Our aim in this study was to investigate the association between PLR and CHA2DS2-VASc scores in patients with nonvalvular AF.

Materials and Method: In this retrospective study, medical records of 184 patients (Mean age 6 8± 11.4 and 51.6% men) admitted to our clinic with nonvalvular AF between years 2010 and 2016 were retrospectively examined.

Results: Patients with high risk of stroke according to CHA2DS2-VASc score had greater PLR, less left ventricular ejection fraction (LVEF) and white blood cell counts compared to low and moderate risk groups combined. Glomerular Filtration Rate (GFR) values were also found lower in high risk group, albeit with a borderline statistical significance. In correlation analysis, CHA2DS2-VASc score demonstrated moderate positive correlation with PLR (r= 0.3, p<0.01), moderate negative correlation with LVEF (r=-0.383. p<0.01), and a weak negative correlation with GFR (r=-0.235,p:0.01) and WBC (r=-0.235,p:0.01). In multivariate logistic regression analysis, PLR and LVEF were shown to be independent predictors of CHA2DS2-VASc score. Area Under the Curve (AUC) was 0.61 (0.53-0.7, p<0.05) for PLR and 0.69 (0.61-0.77, p<0.001) for LVEF. The PLR value 112.5 predicted high CHA2DS2-VASc scores with a sensitivity of 65% and specifity of 61%.

Conclusion: Our findings suggest PLR as a predictor of CHA2DS2-VASc scores in patients with nonvalvular AF.

Keywords: Atrial fibrillation, platelet to lymphocyte ratio, CHA2DS2-VASc score, Thromboembolism risk

Kapağa Bağlı Olmayan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda
Trombosit/lenfosit Oranı ile CHA2DS2-VASc Skoru Arasındaki İlişki

Faysal Şaylık1, Murat Selçuk1, Mustafa Etli2


1 Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Van

2 Niğde Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Klinieği, Niğde

ÖZET

Giriş: Atriyal fibrilasyonlu hastalarda tromboemboli riskini belirlemede en yaygın kullanılan skorlama sistemi CHA2DS2-VASc skorudur. Trombosit/lenfosit oranı (TLO) özellikle kanser hastalarında tanımlanan inflamasyonun önemli bir belirtecidir. Bizim bu çalışmamızın amacı kapağa bağlı olmayan atriyal fibrilasyonlu hastalarda(KBOAF), TLO ile CHA2DS2-VASc skoru arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Hastalar ve Metod: Bu retrospektif çalışmada, kliniğimize 2010 ve 2016 yılları arasında başvuran 184 KBOAF'li hastanın (ortalama yaş 68 ± 11.4 ve % 51.6 erkek) medikal kayıtları retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: CHA2DS2-VASc skoruna göre yüksek riskli grubun düşük-orta olan gruba oranla daha yüksek TLO, daha düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) ve daha düşük beyaz küre sayısı (BK)'na sahip olduğu saptanmıştır. İstatistiksel önemi düşük olsa da glomerül filtrasyon hızı (GFH) yüksek risk grubunda daha düşük saptanmıştır. Korelasyon analizinde, CHA2DS2-VASc skoru TLO ile orta pozitif korelasyon ( r=0.3, p<0.01), SVEF ile orta negatif korelasyon (r=-0.383,p<0.01), GFH (r=0.235,p: 0.01) ve BK( r=0.235,p:0.01) ile zayıf negatif korelasyona sahip saptandı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, TLO ve SVEF CHA2DS2-VASc skorunun bağımsız belirleyicileri olduğu saptandı. Eğri altında kalan alan ( EAA) TLO için (0.61 (0.53-0.7, p<0.05) ve SVEF için 0.69 (0.61-0.77, p<0.001) olarak saptanmıştır. TLO için % 65 sensitivite ve % 61 spesifite ile yüksek CHA2DS2-VASc skorunu saptamada sınır değer 112.5 olarak saptandı.

Sonuç: KBOAF 'li hastalarda TLO'nun yüksek CHA2DS2-VASc skoru ile korelasyon gösterdiği ve bu hasta grubunda yüksek riski belirlemede skorlama sistemine ek ve yardımcı bir parametre olarak kullanılabileceğini ortaya koyduk.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, Trombosit/lenfosit oranı, CHA2DS2-VASc skoru, Tromboemboli riski

Geliş Tarihi: 28.09.2016 - Kabul Tarihi: 11.12.2016

[ PDF ]
<< Back Print
index