Kosuyolu Heart J 2011;14(1)
<< Back Print

Measurement of The QT Dispersion In Patients With Cardiac Syndrome X For The Investigation of
Ischemia As An Etiological Factor

Gökhan Alıcı, MD, Gökmen Bellur, MD,* Birol Özkan, MD, Mustafa Bulut, MD,
Müslüm Şahin, MD, Bilal Boztosun, MD, Ali Metin Esen, MD


Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

*Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Clinical and demographic characteristics of the groups such as age, gender body mass index, systolic and diastolic blood pressure showed no statistically significant differences between both groups. Although there was no difference in QTd values between groups at baseline (43,28 ± 12,55 msec in the positive ETT group, and 40,28 ± 11,08 msec in the control group, p=NS), peak exercise QTd was much higher in the positive ETT group than the control group (57,40 ± 13,70 msec and 28,23 ± 5,05 msec, respectively, p< 0.01). Since QTd greater than 60 msec related to ischemia has been previously reported, ETT positive patients were reevaluated in two different subgroups with QTd ≥ 60 msec (34 patients), and QTd < 60 msec(32 patients). The sum of ST depression were much more in the QTd ≥ 60 msec group (7,22 ± 0,74 vs 4,40 ± 1,78; t: -8,458, p<0.001).

Conclusions: As a result, peak exercise QTd have been found to be higher in the group of patients with CSX than the control group, and especially when peak exercise QTd ≥ 60 msec, ischemia due to microvascular dysfunction or spasm must be considered as one of the leading causes of chest pain.

Key Words: Cardiac syndrome X, QT dispersion, ischemia, exercise treadmill testing.

Kardiyak Sendrom X Hastalarında Etiyolojik Bir Faktör Olarak İskeminin Araştırılmasında
QT Dispersiyonu Ölçümü

Measurement of The QT Dispersion In Patients With Cardiac Syndrome X For The Investigation of
Ischemia As An Etiological Factor

Gökhan Alıcı, MD, Gökmen Bellur, MD,* Birol Özkan, MD, Mustafa Bulut, MD,
Müslüm Şahin, MD, Bilal Boztosun, MD, Ali Metin Esen, MD


Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

*Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

ÖZET

Amaç: Pozitif egzersiz testi ile birlikte angina ya da angina benzeri göğüs ağrısı ve normal koroner anjiografi ile karakterize kardiyak sendrom X’in (KSX) gerçek nedeni tartışmalıdır. QT dispersiyonu (QTd) ölçümü miyokard heterojenitesini gösteren invazif olmayan bir yöntemdir. İskemik miyokardın iskemik olmayan miyokardla repolarizasyon süresi farkı QTd’de uzamaya yol açar. Bu çalışmanın amacı KSX’li hastalarda QTd ölçümü ile etyolojik bir faktör olarak iskemi varlığının araştırılmasıdır.

Yöntem: Stabil angina pektorisi olan 105 hasta çalışmaya dahil edildi. Toplam 105 hastanın 66’sı (38 kadın, 28 erkek, ortalama yaş: 48,08±10,21) pozitif egzersiz testi ve normal koroner anjiografi ile KSX olarak teşhis edildi. 39 hastadan oluşan kontrol grubu (24 kadın, 15 erkek, ortalama yaş: 50,84±11,34) ise negatif egzersiz testi ve normal koroner anjiografiye sahipti. QT intervali istirahat ve zirve egzersiz sırasında alınan standart 12 derivasyonlu elektrokardiyografi üzerinden ölçüldü. QTd maksimum ve minimum QT intervalleri arasındaki farktır. QTd pozitif egzersiz testi ile kontrol grupları arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, sistolik ve diyastolik kan basıncı gibi klinik ve demografik özellikler açısından fark saptanmadı. Başlangıçta gruplar arasında QTd değerleri farklı değilken (pozitif egzersiz testi grubunda 43,28 ± 12,55 msn, ve kontrol grubunda 40,28 ± 11,08 msn, p=NS), zirve egzersiz QTd değeri pozitif egzersiz grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti (sırasıyla 57,40 ± 13,70 msn ve 28,23 ± 5,05 msn, p< 0.01). 60 msn’nin üzerindeki QTd değerlerinin iskemi ile ilişkili olduğu daha önceden gösterilmiş olduğundan pozitif egzersiz testi olanlar QTd değerlerine göre <60 (32 hasta) ve ≥60 msn (34 hasta) olarak tekrar değerlendirildi. ST depresyonu toplamı QTd≥60 msn olan grupta daha fazla saptandı (7,22 ± 0,74 vs 4,40 ± 1,78; t: -8,458, p<0.001).

Sonuç: Sonuç olarak KSX’li hastalarda, zirve egzersiz QTd değeri kontrol grubuna gore daha yüksek bulundu. Özellikle zirve egzersiz QTd ≥ 60 msn olduğu durumlarda göğüs ağrısının önde gelen sebebi olarak mikrovasküler disfonksiyon ya da spazma bağlı iskemi dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak sendrom X, QT dispersiyonu, iskemi, egzersiz treadmill testi.

ABSTRACT

Clinical and demographic characteristics of the groups such as age, gender body mass index, systolic and diastolic blood pressure showed no statistically significant differences between both groups. Although there was no difference in QTd values between groups at baseline (43,28 ± 12,55 msec in the positive ETT group, and 40,28 ± 11,08 msec in the control group, p=NS), peak exercise QTd was much higher in the positive ETT group than the control group (57,40 ± 13,70 msec and 28,23 ± 5,05 msec, respectively, p< 0.01). Since QTd greater than 60 msec related to ischemia has been previously reported, ETT positive patients were reevaluated in two different subgroups with QTd ≥ 60 msec (34 patients), and QTd < 60 msec(32 patients). The sum of ST depression were much more in the QTd ≥ 60 msec group (7,22 ± 0,74 vs 4,40 ± 1,78; t: -8,458, p<0.001).

Conclusions: As a result, peak exercise QTd have been found to be higher in the group of patients with CSX than the control group, and especially when peak exercise QTd ≥ 60 msec, ischemia due to microvascular dysfunction or spasm must be considered as one of the leading causes of chest pain.

Key Words: Cardiac syndrome X, QT dispersion, ischemia, exercise treadmill testing.

[ PDF ]
<< Back Print
index