Kosuyolu Heart J 2010;13(2)
<< Back Print

Association of Indicators of Dehydration and Haemoconcentration
with the Coronary Slow Flow Phenomenon

Ramazan Kargin1 MD, Yunus Emiroglu1 MD, Selcuk Pala1 MD, Mustafa Akcakoyun1 MD,
Soe Moe Aung1 MD, Özkan Candan1 MD, Suzan Hatipoğlu1 MD, Nihal Özdemir1 MD


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Objectives: The coronary slow flow phenomenon (CSFP), characterized by decreased distal progression of dye to coronary arteries, is a distinct angiographic phenomenon and little is known about its pathophysiology. Although several hypotheses have been suggested, the underlying mechanism of CSFP has not been well established yet. The aim of this study was to determine the roles of indicators of dehydration and haemoconcentration in CSFP which have blood flow abnormality effects.

Methods: The study consisted of 33 patients with CSFP (group 1), and 31 normal subjects as control group (group 2) detected by coronary angiography. CSFP was diagnosed by the TIMI frame count method. Serum electrolytes, osmolarity and haematological parameters were measured.

Results: Compared with control subjects, patient with CSFP had increased levels of calculated osmolarity, tonicity, sodium, glucose and blood urea nitrogen (BUN). Significant differences were also observed in the haematocrit, haemoglobin concentration, and calculated osmolarity but not in total cholesterol and albumin.

Conclusions: The results of the present study indicate that the markers of haemoconcentration and dehydration are significantly associated with CSFP. The markers may be important in the coronary blood flow anomaly.

Key Words: Coronary slow flow phenomenon, haematocrit, haemoconcentration, osmolarity, tonicity

Koroner Yavaş Akım Fenomeniyle Dehidratasyon ve
Hemokonsantrasyon Belirteçlerinin İlişkisi

Association of Indicators of Dehydration and Haemoconcentration
with the Coronary Slow Flow Phenomenon

Ramazan Kargin1 MD, Yunus Emiroglu1 MD, Selcuk Pala1 MD, Mustafa Akcakoyun1 MD,
Soe Moe Aung1 MD, Özkan Candan1 MD, Suzan Hatipoğlu1 MD, Nihal Özdemir1 MD


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

ÖZET

Amaç: Patofizyolojik olarak az bilinen koroner yavaş akım fenomeni (KYAF) distal koroner arterin boyanma hızının azalması ile karekterize anjiografik bir fenomendir. Çeşitli hipotezler ileri sürülmüş olsada KYAF'nin mekanizması tam olarak açıklanmamıştır. Bu çalışmanın amacı dehitratasyon ve hemokonsantrasyon belirteçlerinin KYAF'de kan akım anomalisindeki rolünü belirlemektir.

Yöntemler: Çalışmaya anjiografik olarak 33 KYAF'si olan hasta (grup 1) ile 31 normal olan kontrol grubu hasta alınmıştır. KYAF tanısı TIMI frame sayım metodu ile konmuştur. Serum elektrolit, osmolarite, ve hematolojik parametreler ölçülmüştür.

Bulgular: KYAF hastalarında kontrol grubuna göre hesaplanmış osmolarite, tonisite, sodyum, glukoz, ve kan üre nitrojen düzeyi daha yüksek saptanmıştır. Ayrıca total kolesterol, albumin hariç hematokrit, hemoglobin ve hesaplanmış osmolarite de anlamlı fark saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmamız KYAF ile hemokonsantrasyon ve dehitratasyon belirteçlerinin anlamlı olarak ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu belirteçler koroner kan akım anomalisinde önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner yavaş akım fenomeni, hematokrit, hemokonsantrasyon, osmolarite, tonisite

ABSTRACT

Objectives: The coronary slow flow phenomenon (CSFP), characterized by decreased distal progression of dye to coronary arteries, is a distinct angiographic phenomenon and little is known about its pathophysiology. Although several hypotheses have been suggested, the underlying mechanism of CSFP has not been well established yet. The aim of this study was to determine the roles of indicators of dehydration and haemoconcentration in CSFP which have blood flow abnormality effects.

Methods: The study consisted of 33 patients with CSFP (group 1), and 31 normal subjects as control group (group 2) detected by coronary angiography. CSFP was diagnosed by the TIMI frame count method. Serum electrolytes, osmolarity and haematological parameters were measured.

Results: Compared with control subjects, patient with CSFP had increased levels of calculated osmolarity, tonicity, sodium, glucose and blood urea nitrogen (BUN). Significant differences were also observed in the haematocrit, haemoglobin concentration, and calculated osmolarity but not in total cholesterol and albumin.

Conclusions: The results of the present study indicate that the markers of haemoconcentration and dehydration are significantly associated with CSFP. The markers may be important in the coronary blood flow anomaly.

Key Words: Coronary slow flow phenomenon, haematocrit, haemoconcentration, osmolarity, tonicity

[ PDF ]
<< Back Print
index