Kosuyolu Heart J 2010;13(1)
<< Back Print

The Conus Artery Arising From Posterolateral Branch of the Right Coronary Artery; A Case Report

Mustafa Akçakoyun MD1, Özlem Esen MD2, Zeki Şimşek MD1, Göksel Açar MD1,
Elnur Alizade MD1, Ali Metin Esen MD1,


1 Kartal Koşuyolu Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2 Memorial Hospital, Cardiology Department, İstanbul, Turkey

ABSTRACT

Congenital coronary anomalies are relatively uncommon, with a prevalence varying from 0.3% of autopsy series to 1.3% of angiographic studies We report a case of a conus artery originating from posterolateral branch of the right coronary artery. The anomaly was discovered incidentally during cardiac catheterization. Such an anomaly is identified for the first time.

Key Words: Right coronary artery; conus artery; coronary angiography; coronary anomaly.

Sağ Koroner Arterin Posterolateral Dalından Köken Alan Konus Arteri; Vaka Takdimi

The Conus Artery Arising From Posterolateral Branch of the Right Coronary Artery; A Case Report

Mustafa Akçakoyun MD1, Özlem Esen MD2, Zeki Şimşek MD1, Göksel Açar MD1,
Elnur Alizade MD1, Ali Metin Esen MD1,


1 Kartal Koşuyolu Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2 Memorial Hospital, Cardiology Department, İstanbul, Turkey

ÖZET

Konjenital koroner anomaliler göreceli olarak seyrek görülürler. Prevelans otopsi serileri ve anjiyografik çalışmalarda %0.3 ile %1.3 arasında değişen oranlarda rapor edilmiştir. Biz sağ koronerin posterolateral dalından köken alan bir konus arter anomalisini rapor ediyoruz. Anomali kalp kateterizasyonu sırasında tesadüfen bulunmuştur. Böyle bir anomali ilk defa tanımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağ koroner arter, konus arter, koroner anjiyografi, koroner anomali.

ABSTRACT

Congenital coronary anomalies are relatively uncommon, with a prevalence varying from 0.3% of autopsy series to 1.3% of angiographic studies We report a case of a conus artery originating from posterolateral branch of the right coronary artery. The anomaly was discovered incidentally during cardiac catheterization. Such an anomaly is identified for the first time.

Key Words: Right coronary artery; conus artery; coronary angiography; coronary anomaly.

[ PDF ]
<< Back Print
index